Monday, August 1, 2016

STEFAN JURKOWSKI

STEFAN JURKOWSKI
AGAINST THE MYTHS

apple – in the wings of leaves
apple – in the halo of word
apple – with the seeds of sin
apple – cause of extermination

could be that god was murderer
his own man
and each animal
that walks the earth?

and so the wind
against my dust
directs its invisible anger?

and so the clock
against me creates time
(or brings out the clock) in my reducing body?

who
awakened the legend – like a dragon
that devours our mind –
legend of the curse
of an apple

fear is pressing us down like a rock
although there are no rocks
because is no god murderer
of his own man
*
Przeciw mitom
jabłko – w skrzydłach liści
jabłko – w aureoli słowa
jabłko – z pestkami grzechu
jabłko – przyczyna zagłady

czyżby bóg był mordercą
swojego własnego człowieka
oraz każdego zwierzęcia
które się rusza na ziemi?

a więc wiatr
przeciwko moim prochom
kieruje swą niewidzialną złość?

a więc zegar
przeciw mnie rodzi czas
(albo czas rodzi zegar) w moim ubywającym ciele?

kto
przebudził legendę – jak smoka
który pożera nasz umysł –
legendę o przekleństwie
jabłka

strach nas przywalił jak skały
choć przecież żadnych skał nie ma
bo nie ma boga mordercy
swojego własnego człowiekaYOU
soul of my soul
fear of my fear
pain, of my pain
so, well, I am still alive
among in the storm of music
words that I can see
which I do not speak out
and everything in your one
hasty glance -
**
Ty
dusza mojej duszy
l
ęk mojego lęku
ból mojego bólu
więc jednak żyję
w
śród burzy muzyki
słów które widz
ę
których nie wymawiam
a wszystko w twoim jednym
po
śpiesznym spojrzeniu – –
CORRESPONDENCE
you do not answer the letters
silence screams
emptiness fills up the box
- this is the only mail
but how yours -
fine
you do not respond to the letters
at least I have something from you:
the presence
of the absent
I prefer this
than the absence of
the present
***
Korespondencja
nie odpowiadasz na listy
milczenie krzyczy
pustka wypełnia skrzynk
ę
– to jedyna przesyłka
jak
że bardzo twoja –
dobrze
że nie odpowiadasz na listy
przynajmniej mam co
ś od ciebie:
obecno
ść
nieobecn
ą
wolę to
ni
ż nieobecność
obecn
ą
STEFAN JURKOWSKI1 comment :