Monday, August 1, 2016

DOROTA JOLANTA SZUMILAS

DOROTA JOLANTA SZUMILAS


CLOSING YOUR EYELIDS

Traveling awoke an unspeakable longing
penetrating painfully
Regardless of the aim intensified fear, insecurity,
loneliness
Traveling without someone close was like
closing your eyelids when wind blows harder into your eyes.
Do not weep
God loves you
the animal that you have taken in loves you
A book is your Friend
They will protect you
against negligence
*
Przymknięcie powiek

Podróż wzbudzała tęsknotę
niewypowiedzian
ą przenikającą aż do bólu
Mimo celu pot
ęgowała smutek lęk niepewność
samotno
ść
Podró
ż bez bliskiej osoby była jak przymknięcie
powiek w chwili gdy wiatr powiał mocniej w oczy
Nie płacz
Bóg Ci
ę kocha
przygarni
ęte zwierzę Cię kocha
ksi
ążka jest Przyjacielem
Oni Ci
ę ochronią
przed lekcewa
żeniem

------------------------------AFTER-THE-WINTER

Spring is bursting in
by the force of winter almost gone
the winter is giving in
this year
for now at least
is the winter gone?
Is spring here?
Or is it something in-between
unnamed
unspecified
weather conditions
**
Po-zimie
wiosna wdziera się siłą
nieobecnej prawie zimy
zima oddaje walkowerem pole
tego roku
na razie... przynajmniej
po-zimie?
przed-wio
śnie?
czy co
ś pomiędzy raczej
nienazwane
nieokre
ślone
pogodowe stany

----------------------------------------


ALL SOULS DAY OF FORGOTTEN POETS

Poets
Forgotten when alive
Leave like all others
Their world
Recorded in perhaps a poem less known
Next to the burning candle
Let it burn as to prove
That we remember them

***
Zaduszki Zapomnianych Poetów

zapomniani już za życia
poeci
odchodz
ą jak każdy inny
Ich
świat
zapisany wierszem mniej znanym mo
że
obok zapalonej lampki
niech tli si
ę w dowód pamięci
Ich istnienia
Dorota Jolanta Szumilas
TRANSL. BY DOROTA BOGUMIŁA ZEGAROWSKA


No comments :

Post a Comment