Saturday, October 1, 2016

STEFAN JURKOWSKI

STEFAN
JURKOWSKI


FACEBOOK

the deceased live on facebook
prowl around the web every day
celebrate birthdays
show up at parties

as the pictures speak
they are smiling
timeless
enjoy invitations

and arrange banquets
usually on the banquet menu:
ribs in cemetery sauce
coffin pies
and liquor on fresh angels
hellishly strong

the deceased
visit our homes
invite us to come
to make us familiar with
the exquisite pleasure
of endless banquets
*


Facebook

umarli żyją na facebooku
codziennie
snują się po internecie
obchodzą urodziny
zjawiają się na imprezach

jak mówią zdjęcia
są radośni
nie zmieniają się wcale
chyba więc korzystają z zaproszeń
i sami urządzają przyjęcia

w menu najczęściej:
żeberka w cmentarnym sosie
paszteciki trumienne
i nalewka na świeżych anielicach
piekielnie mocna

umarli
bywają w naszych domach
zapraszają nas do siebie
abyśmy zaczęli się przyzwyczajać
i uczyć
wykwintnych przyjemności
na niekończących się bankietach


RAIN LYRIC

Rain that falls today
reminds me of your presence
it does not remind me – you are constantly here -
just it makes you more expressive

your presence heats me and protects
from rain from clouds
gives hope for better
and that's a lot of
especially for someone of a certain age
when so easy to forget about the sun

so let it rain
because your presence by my side
becomes more and more expressive
sunny and protective
over the clouds
**

Deszcz Liryczny

deszcz który dzisiaj pada
przypomina mi o twojej obecności
nie przypomina - ona jest ustawicznie -
ale czyni ją bardziej wyrazistą

ona
ogrzewa mnie i chroni przed zmoknięciem
daje nadzieję na lepszą pogodę
a to już dużo
zwłaszcza dla kogoś w pewnym wieku
kiedy tak łatwo zapomnieć o słońcu

niech więc jak najdłużej pada
bo twoja przy mnie obecność ochronna
nabiera coraz większej siły
i szybciej rozchmurzy niebo - -***

On the ocean shores of eternity
beaches
piled with our heads

heads of adam and eve
searching for mine in our shared space

me head knows
it will meet its descendant
in two billion years

and that’s all
under the eye of an ocean
that murmurs in the language of roars
unceasingly
combing
beaches
***


nad brzegami oceanu wieczność
plaże
usypane z naszych głów

głowy adama i ewy
szukają mojej we wspólnej przestrzeni

moja głowa wie
że spotka głowę potomka
za dwa miliardy lat

i to wszystko
pod okiem oceanu
który mamrocze w języku szumu i
nieustannie
przeczesuje
plaże
****


TESTIMONY

I’m dying slowly – from legs –
bending and withering like matches
burdened under flame

then genitals – majesty of fertility –
a venerable trinity: two testis and a penis

soul abiding heart or a piece of meat
- like other pluck – bit spoiled,
so I would fear
to feed it to a dog

at last the thought – this mystic ribbon
that lasted high as a sign of covenant
pales and loses colour

so I’m dying slowly as deserves one
who is a living picture
of holy existence
*****

Świadectwo
umieram powoli – od nóg –
gną się i więdną niczym zapałki
pod ciężarem ognia

potem genitalia – majestat płodności –
jakże czcigodna trójca: dwa jądra i penis

serce siedlisko duszy czyli kawał mięsa
– tak jak inne podroby – nieco już zepsute
że nie miałbym sumienia
karmić nimi psa

wreszcie myśl – ta mistyczna wstęga
co wysoko trwała niby znak przymierza
blednie i barwy traci

więc umieram powoli jak przystało na kogoś
kto jest żywym obrazem
świętego istnienia

STEFAN JURKOWSKI

Nationality: Polish
Language: Polish
Place of living: WarsawNo comments :

Post a Comment