Saturday, October 1, 2016

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET
BEFALLEN LIFE

For some of us,
Life befell
behind the barbed wire.
There, Numbers were born
- worked,
- died,

and death?
often visited not only
in bath.
Everyone
wearing
striped, dirty suits
could have befallen -
Life.

-----------------------------

Przydarzyło się Życie

Niektórym,
przydarzyło się Życie
za cierniowym drutem.
Tam, rodziły się Numery
- pracowały,
- umierały,

a śmierć?
odwiedzała ich nie tylko
w kąpieli.
Wszystkim
tym
w pasiastych, brudnych garniturach
mogło przydarzyć się -
Życie.
QUESTIONS

And what if we could
sway the memories,
and hear
how much they wanted to live?
And what if we could
rock the echoes of the past?

What did people differ in back then?
Faith, dreams?
Some were eating baked bread –
I didn't –
I guess I didn’t like it.

Tell me granddad,
why, to have a shower,
they had to take a train ride?

I don’t know –
I guess I don’t remember.

---------------------------------

Pytania

A gdyby tak
rozkołysać wspomnienia,
i usłyszeć
jak bardzo chcieli żyć?
A gdyby tak
rozkołysać echa przeszłości?

Czym wtedy różnili się ludzie?
Wiarą, marzeniami?
Niektórzy jedli chleb z pieca –
nie jadłem –
chyba nie lubiłem.

Powiedz dziadku,
dlaczego, żeby się wykąpać,
jechali pociągiem?

Nie wiem –
chyba nie pamiętam.

BOX IRON
For professor Bogumiła Rouba

In the illusory space of life
box iron
would not give up the ghost
not even slowly.

Only emaciated arm
was getting cold on an empty table.

On both sides of the wall
telepathy connected
ashes and life.

Remember child
you were born a human,
but once there was a war,

on which new foundations were laid.


-----------------------------

Żelazko
profesor Bogumile Roubie

W pozornej przestrzeni życia
żelazko miało duszę,
która nie umierała
nawet powoli.

Tylko wychudzona ręka
stygła na pustym stole.

Po obu stronach muru
telepatia łączyła
prochy i życie.

Pamiętaj wnuku
urodziłeś się człowiekiem,
ale kiedyś była wojna,

na niej posiano nowe domy.TRANSLATED BY MATA SZARA-TURTON

Eliza SegietNo comments :

Post a Comment