Saturday, October 1, 2016

PIOTR KASPEROWICZ

Piotr Kasperowicz

"THE BAG OF ORIGIN"
Do not carry the cross in the bag
if you do not have the appropriate compartment
it may fall head over wheels
wheels love to indulge in the magic
or circumferentially in signs of extraterrestrial origin
this may undermine the dogma
and then unheard request like ufo
will lug the sky knocking the stars
celebrities do not like it
brand of the bag is irrelevant.
TRANSLATION: ŁUCJA LANGE
*
"Torebka genezy"
Nie noś krzyża w torebce
je
śli nie masz odpowiedniej przegródki
mo
że on przewrócić się do góry kołami
koła lubi
ą oddawać się magii
lub okr
ężnie znakom pozaziemskiej genezy
to mo
że podważyć jego dogmat
wtedy niewysłuchane pro
śby jak ufo
potargaj
ą niebo strącając gwiazdy
celebrytki tego nie lubi
ą
marka torebki jest nieistotna.

"DRY POOL"
Forms of your life
in odd-shaped origami
someone bent on lotto coupons
deceiving with windblown the dry pool
and own not aerodynamic life
still emerges from suspensorium
and getting caught in the lace clothesline
to remain in suspension
like love in the audit process
dealing connections
with erecting on own server
firewalls of others.
TRANSLATION: ŁUCJA LANGE

**
"Suchy basen"
Formy twojego życia
w dziwnych kształtach origami
kto
ś zagina na kuponach lotto
zwodz
ąc nawiewem suchy basen
a własne nieaerodynamiczne
życie
wci
ąż wysuwa się z suspensorium
i zapl
ątuje w koronkowe sznurki
by trwa
ć w zawieszeniu
niczym miło
ść w procesie audytu
zajmuj
ąca łącza
stawianiem na własnym serwerze
cudzych firewalli.

"GREAT DISTANCE"
Her heart
has nothing to do with the strength
do not require that it swings the blade
duel of feelings not for him
expanded range of the heart
does not include unarmed combat
argument shout excluded
will leave at the end of patience
will turn on a heel above resignation
eyes gaze will remain a distorted colors
carelessly blurred recollection the next day tinted
not to be recognized on the battlefield
protective sequestering colors great distance
in small steps.
TRANSLATION: ŁUCJA LANGE

***
"Wielkie oddalenie"
Jej serce
nie ma nic wspólnego z sił
ą
nie wymagaj by machało ostrzem
pojedynek na uczucia nie dla niego
poszerzony zakres serca
nie uwzgl
ędnia walki wręcz
argument krzyku wykluczony
odejdzie na finiszu cierpliwo
ści
obróci si
ę na szpilce ponad rezygnację
zostanie spojrzenie oczu o spaczonych kolorach
niedbale rozmyte wspomnienie podmalowane nazajutrz
nie do poznania na polu walki
barwy ochronne maskuj
ące wielkie oddalenie
drobnymi kroczkami.
PIOTR KASPEROWICZ,
 POLISH NATIONALITY, LIVES IN POLAND

PIOTR KASPEROWICZ, class 1978. An engineer of words corroding in sashes of concrete mixer, again twisted and combined with glue, in the shape of the structures of imagination on the ledge of the senses. He believes that the importance of poetry is enforced by commonly turned words that are just dust in the wind, and dust rule out the contrast. Is known for the fact that the Milky Way crashes inside of him, but still he is fighting with it using a lubricant pump. And publishes all at choler.blog.pl
Piotr Kasperowicz, rocznik 1978. Inżynier od słów korodujących w skrzydłach betoniarki, ponownie skręcanych i łączonych kropelką, na kształt budowli wyobraźni na gzymsie zmysłów. Uważa, że istotność poezji wymuszają potocznie toczone słowa, które są tylko pyłem na wietrze, a pył wyklucza kontrast. Znany z tego, że łoskocze mu droga mleczna, ale wciąż z tym walczy – oliwiarką. Wszystko zamieszcza na choler.blog.pl


No comments :

Post a Comment