Monday, August 1, 2022

STANISŁAWA OSSOWSKA

 


My Home

 

My Home is my sensibility, feeling, and state of mind,

my family and friends.

It is the close and distant relationships,

And the strangers all over the world.

 

Together, we create our HOME.

 

Our Home is beautiful,

when we can enjoy life

and live in love, harmony and truth.

When we breathe in good air

and when we can help with kindness,

when someone is in need.

Then we create a happy home.

 

So without a Mother and without Love,

without faith in God, without faith in people

I would feel homeless.

 

Translated By Matthew Glabinski

 

Mój Dom

 

Mój Dom to moje wnętrze, moja Rodzina i Przyjaciele.

To Koleżeństwo bliższe i dalsze,

i nieznajomi z całego świata.

 

Razem tworzymy nasz wspólny DOM.

 

Nasz Dom jest piękny,

gdy potrafimy cieszyć życiem

i żyć w miłości, zgodzie i prawdzie.

Gdy oddychamy dobrym powietrzem

i z życzliwością umiemy pomóc,

gdy ktoś w potrzebie.

Wtedy tworzymy szczęśliwy Dom.

 

Tak więc bez Matki i bez Miłości,

bez wiary w Boga, bez wiary w ludzi

czułabym się bezdomna.

 

 

My Mothers

 

Mother, who gave birth to me, nurtured me, fed me,

who taught me the value of Humanity

and lovingly assisted me

at every stage of life.

I always called you "Mommy" with love.

I say so today when I raise my eyes to heaven.

 

Mother who so loved God and people,

that you humbly endured so much suffering and pain,

to help us enjoy our afterlife,

and who still looks after us.

Our Heavenly Mother, I love You.

 

Mother who has nourished all humanity for centuries

giving generously, with all good.

Patient and kind, our Mother Earth,

I appreciate your gifts and I want to respect them.

 

May they always live in our hearts

Dear and Loving Mothers

and help us live with dignity.

 

Translated By Matthew Glabinski

 

Moje Matki

 

Matko, któraś mnie urodziła, pielęgnowała, karmiła,

uczyła przyzwoitego Człowieczeństwa

i z troskliwą miłością wspomagała

na każdym etapie życia.

Z miłością zawsze mówiłam do Ciebie „Mamusiu”.

Tak mówię i dziś, gdy wznoszę oczy ku niebu.

 

Matko, któraś tak ukochała Boga i ludzi,

że z pokorą znosiłaś ogrom cierpień i bólu,

aby pomóc nam cieszyć się życiem wiecznym,

i która wciąż się nami opiekujesz.

Matko nasza Niebieska, kocham Cię.

 

Matko, która od wieków karmisz całą ludzkość

obdarowując hojnie wszelkimi dobrami.

Cierpliwa i dobra, nasza Matko Ziemio,

cenię Twe dary i chcę je szanować.

 

Niech w naszych sercach zawsze mieszkają

Kochane i Kochające Matki

i pomagają nam godnie żyć.

 

 

Caring For Home

 

When I look at the world

At the wonders created by Nature,

I admire the inconceivable wisdom of the Creator

and I am constantly astonished and amazed.

 

Looking at the World and at all Creations

I am constantly learning the humility of love

towards everything that surrounds me.

 

I wish I could learn patiently

the existing order of the world,

to understand and respect it as much as possible.

 

Never destroy what is good

but instead, do something useful for others.

 

Never wreak havoc in places

in which I am staying,

neither among people,

I meet on my life paths.

 

I would like to share this

that's good for all of us,

living here, now and in the future.

 

I would like the world that we build,

which is our Home,

to give us a sense of security and joy,

regardless of the hardships we struggle with.

 

I believe the peace in our hearts and joy in life

depend greatly on ourselves

and our perception of the world

and attitude towards other people.

 

I wish you all life in responsible love

with responsible care for our common Home

 

Translated By Matthew Glabinski

 

W Trosce O Dom

 

Kiedy patrzę na Świat,

na cuda stworzone przez Naturę,

to podziwiam niepojętą mądrość Stwórcy

i nieustannie popadam w zachwyt i zdumienie.

 

Podglądając Świat i wszelkie Stworzenie

uczę się nieustannie pokornej miłości

wobec wszystkiego, co mnie otacza.

 

Chciałabym umieć cierpliwie poznawać

zastany porządek Świata,

by go jak najlepiej rozumieć i szanować.

 

Nigdy nie niszczyć tego, co dobre,

lecz czynić coś pożytecznego dla innych.

 

Nigdy nie czynić spustoszenia ani w miejscach,

w których przebywam,

ani wśród ludzi,

których spotykam na swoich ścieżkach życia.

 

Chciałabym dzielić się tym,

co Dobre dla nas Wszystkich,

żyjących tu i teraz a także w przyszłości.

 

Chciałabym, aby Świat, który współtworzymy,

który jest naszym Domem,

dawał nam poczucie bezpieczeństwa i radości,

niezależnie od trudów, z którymi się zmagamy.

 

Wierzę, że nasz pokój serca i radość życia

w ogromnym stopniu zależą od nas samych

i naszego postrzegania Świata

oraz stosunku do innych ludzi.

 

Wszystkim życzę życia w mądrej miłości

z odpowiedzialną troską za nasz wspólny Dom.

 

STANISŁAWA OSSOWSKA

 

STANISŁAWA OSSOWSKA: PhD in economics, educator, social activist with a scout’s soul, organizer, lecturer and manages education at various levels (universities and colleges, post-secondary school, high school). She has been working professionally for 50 years. Currently, she runs “Fundacja Kultury Informacyjnej” (since 1993), "Jupik", a Private Kindergarten (since 2009). "Szansa", which is a Non-Public Psychological and Pedagogical Clinic since (2015). She initiates, organizes, and conducts monthly meetings on Thursdays in Nadarzyn since January 2004. She actively participated in the life of many other social and economic organizations. Currently, they are; the Polish IT Society, of which she is a founding member (since 1981), the Association of Polish Authors, Warsaw Branch II (since 2010), and the Pruszków Cultural and Scientific Society. She has a rich professional, social, and personal life which has provided her with opportunities to actively participate in many different roles and observe different situations and thought-provoking behaviors. She shares them with others, by writing and publishing, and by participating in meetings with authors. She is the author and publisher of the following books: Żywot miłości (2012), Podziw dla Natury (2017); Przechodnie na scenie życia (2018), Mój piękny świat (2019), Majowe igraszki (2019), Wspomnienia z 25 lat Fundacji Kultury Informacyjnej (2018), Wznoszę oczy ku niebu (2020), Zaplątani w pajęczynach (2020), Wypisy z publikacji (2022). Her scientific and popular science articles and poems are in over 50 publications. She also writes scripts and directs films, available on YouTube.

 

STANISŁAWA OSSOWSKA: Dr nauk ekonomicznych, edukator, społecznik z harcerską duszą, organizator, wykładowca i zarządzająca edukacją na różnych poziomach kształcenia (uniwersytety i szkoły wyższe, policealne, liceum). Pracuje zawodowo od 50 lat. Obecnie prowadzi Fundację Kultury Informacyjnej (od 1993), Przedszkole Niepubliczne "Jupik" (od 2009) i Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Szansa" (od 2015). Zainicjowała, organizuje i prowadzi comiesięczne otwarte spotkania czwartkowe w Nadarzynie (od 2004). Uczestniczyła aktywnie w życiu wielu innych organizacji społecznych i gospodarczych. Obecnie są to: Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego jest członkiem-założycielem (od 1981), Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Warszawski II (od 2010), czy Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.  Bogate życie zawodowe, społeczne i osobiste dostarczyło jej możliwości aktywnego uczestnictwa w wielu różnych rolach oraz obserwowania różnych sytuacji i zachowań skłaniających do refleksji. Dzieli się nimi między innymi pisząc i publikując oraz uczestnicząc w spotkaniach autorskich. Jest autorką i wydawcą następujących książek: Żywot miłości (2012), Podziw dla Natury (2017); Przechodnie na scenie życia (2018), Mój piękny świat (2019), Majowe igraszki (2019), Wspomnienia z 25 lat Fundacji Kultury Informacyjnej (2018), Wznoszę oczy ku niebu (2020), Zaplątani w pajęczynach (2020), Wypisy z publikacji (2022). Jej artykuły naukowe, popularno-naukowe oraz wiersze znajdują się w ponad 50 publikacjach. Pisze również scenariusze i reżyseruje filmy, dostępne na YouTube. Więcej na stronach otwartespotkaniaczwartkowe.pl jupikprzedszkole.pl npppszansa.pl  fki.org.pl oraz na FB.


No comments :

Post a Comment