Saturday, August 1, 2020

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET


Panic

Even the bravest

are beginning to respect.

Especially,

since the plague is crowned,

demonstrating its power

over us.Undesirable,

Unexpected,

unusual pestilence

sneaked into people’s lives.Instead of peace and prudence

 - fear and panic rule the world.Internet information

- real or made-up,

each builds unease.How to differentiate?

Listening, not to listen?

To see? Not to notice?

To be sensitive? Insensible?

Fearful?Alertness and reason

Can eradicate the incoming boom
Panika

Nawet najodważniejsi
zaczynają czuć respekt.
Zwłaszcza,
że plaga jest ukoronowana,
demonstruje swoją władzę
nad nami.

Niepożądana,
nieoczekiwana,
niezwykła zaraza
wkradła się w ludzkie życie.

Zamiast spokoju i roztropności
- strach i panika rządzą światem.

Informacje internetowe
- prawdziwe czy zmyślone,
każda budzi niepokój.

Jak oddzielić?
Słuchać, nie słuchać?
Widzieć? Nie zauważać?
Być czułym, nieczułym?
Bojaźliwym?

Czujność i rozsądek
mogą uśmiercić pędzącą zagładę.Dethronement

Between people
the enemy circles.
Haphazardly he aims at his target.

Young, old, a woman, a man,
all the same!
It’s not about gender, or age.

Quantity, quantity!
To him it’s of utmost importance.
To tilt the numbers on the scale to his side
- the more, the merrier.

To spite the aggressor,
people
dressed in cosmonaut suits

-to the microscopic enemy, they say:
stop!
They don’t allow the killing.

Human wisdom
dethrones the crowned.


Detronizacja

Pomiędzy ludźmi
krąży wróg.
Bez przebierania wybiera swój cel.

Młody, stary, kobieta, mężczyzna,
wszystko jedno!
Nie chodzi o płeć, wiek.

Ilość, ilość!
Dla niego najważniejsze.
Przechylić wagę liczb na swoją stronę
- im więcej, tym lepiej.

Na przekór agresorowi
ludzie
ubierani w kosmiczne kombinezony

- mikroskopijnemu wrogowi mówią:
stop!
Nie pozwalają uśmiercać.

Mądrość człowieka
zdetronizuje ukorowanego.Stigma

How do they feel now
those who survived the war?

Then
in fear, in hiding,
now
- not any different.

When pestilence
began exposing its might,
they were saying:
War was worse.
Today they prefer silence.

How to compare enemy,
which can be seen,
heard,
to the invisible,
hard to annihilate,
who at any day can soundlessly
lead into nonexistence,
into a dark, underground galaxy
- with stigmas of coexisting conditions?

How to compare undercover schooling
with power and infirmity
of online learning?

They thought,
they don’t have to educate themselves more.

They were mistaken!
It’s study time again.

Learning how to live,
to stay alive.


Stygmat

Jak czują się teraz
ci, którzy przeżyli wojnę?

Wtedy
w strachu, w ukryciu,
teraz
- nie inaczej.
.
Kiedy zaraza
zaczęła przejawiać swoją moc,
mówili:
Wojna była gorsza.
Dzisiaj wolą milczeć.
.
Jak porównać wroga,
którego można zobaczyć,
usłyszeć,
z niewidzialnym,
trudnym do unicestwienia,
który każdego może bezszelestnie
przeprowadzić w nieistnienie,
w ciemną, podziemną galaktykę
- ze stygmatem chorób współistniejących?

Jak porównać tajne komplety
z mocą i niemocą
internetowego nauczania?

Myśleli,
że już nie muszą się dokształcać.

Mylili się!
Znowu nauka.

Uczą się jak żyć,
by przeżyć.

TRANSLATED BY ULA DE B


ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a member of The Association of Polish Writers and The World Nations Writers Union. The laureate of The International Annual Publication of 2017 for the poem Questions, and for the Sea of Mist in Spillwords Press in 2018. For her volume of Magnetic People she won a literary award of a Golden Rose named after Jaroslaw Zielinski (Poland 2019 r.). Her poem The Sea of Mists was chosen as one of the best amidst the hundred best poems of 2018 by International Poetry Press Publication Canada. In The 2019 Poet's Yearbook, as the author of Sea of Mists, she was awarded with the prestigious Elite Writer’s Status Award as one of the best poets of 2019. She was awarded World Poetic Star Award by World Nations Writers Union – the world’s largest Writers’ Union from Kazakhstan. In September 2019 she was 1st Place Laureate (Foreign Poetry category) – in Contest Quando È la Vita ad Invitare for poem Be Yourself (Italy). Her poem Order from volume Unpaired was selected as one of the 100 best poems of 2019 in International Poetry Press Publications (Canada). In November 2019 she is a nominee for Pushcart Prize. In November 2019 she is a nominee for Naji Naaman Literary Prizes 2020. In December 2019 she is a nominee for iWoman Global Awards 2020. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Chile, India, Kenya, Kosovo, Mauritius, Nepal, Nigeria, North Macedonia, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, USA, United Kingdom, Venezuela, Zambia).


No comments :

Post a Comment