Thursday, September 1, 2022

KRYSTYNA GRYS

 


Together

 

The world looked

otherwise

The colours had

warmer shades

 

From our heaven

we were collecting beams of light

 

As time passed,

dark clouds

massed on

 

Leaning over you

I was stroking the face

tormented by suffering

 

You said

- the sky has opened -

And I just hugged in my arms

love

 

Razem

 

Świat wyglądał

inaczej

Barwy miały

cieplejsze kolory

 

Z naszego nieba

zbieraliśmy wiązki światła

 

Z czasem zaczęły

gromadzić się

czarne chmury

 

Pochylona nad tobą

głaskałam umęczoną

cierpieniem twarz

 

Powiedziałeś

- niebo się otwarło –

A ja tylko miłość

tuliłam w ramionach

 

My Othello

 

He’s got light

hair

Blooming flax

in eyes

Wild jealousy

in gulfs of veins

He kills this way

day by day

my love

and my love

like firebird

revives

with the purple

of a rising day

 

Mój Otello

 

Ma jasne

włosy

Kwitnący len

w oczach

W zatokach żył

dziką zazdrość

Zabija nią

dzień po dniu

moją miłość

a ona jak

ognisty ptak

odradza się

purpurą

wschodzącego dnia

 

If I Could

 

Capture your heart

I would lock it in the shell of my hand

wrap up in tenderness

touch with petals of lips

And then gently

released into the skies

the lark

to let him sing joy

 

You touched me

with tender eyesight

like the ray touches the rose

 

The senses woke up

enclosed in a cocoon

of lethargy

The hard shell cracked

spread wings

of a colourful butterfly

 

I wallow in the sun

of enchantment

 

Gdybym mogła

 

Uchwycić twe serce

zamknęłabym w muszli dłoni

otuliła czułością

dotknęła płatkami ust

A potem delikatnie

wypuściła w przestworza

skowronka

aby rozśpiewał radość

 

Ty dotknąłeś mnie

tkliwym wzrokiem

jak promień dotyka róży

 

Zbudziły się zmysły

zamknięte w kokonie

marazmu

Pękła twarda skorupa

rozwinęły się skrzydła

barwnego motyla

 

Pławię się w słońcu

zauroczenia

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment