Tuesday, August 1, 2017

PIOTR KASPEROWICZ


PIOTR KASPEROWICZ

"OUTLET CALLED CONTACT"

In my guest room of humanity
is not fitted with a single wall outlet called contact
this prevents me from inserting fingers into the holes
whenever people splashes themselves with hot tea.

TŁUMACZENIE: ŁUCJA LANGE

"Gniazdko zwane kontaktem"
W moim gościnnym pokoju człowieczeństwa
nie zamontowano ani jednego gniazdka zwanego kontaktem
uniemożliwia mi to wkładanie palców do dziurek
za każdym razem gdy ludzie chlapią się gorącą herbatą.


DISTRIBUTIVITY OF CONJUNCTION OVER DISJUNCTION

Tactically planned military action
in the ephemeral structure
game on the battlefield
once called the square of friendship
empty cries fuming
idiots on roller skates in tiny uniforms
abusing past barricades with ricochet blanks
mustard gas is not diluted with sausage
the misguided trenches of advertising pseudo slogans
exalted speeches parade of erudition on tenterhooks
claptrap as heated grass on the pitch full of hidden bombs
appeals to the nation after the tank disperse
demagogy on clamped ears and wheels
in the name of something that weapon cleaved nuclei
addressed at conjunction inbetween
with disjunction in the lid of infirmity
the fuck.

TŁUMACZENIE: ŁUCJA LANGE

"Rozdzielność łączenia względem dzielenia
Taktycznie zaplanowane działania wojenne
w strukturze efemerycznej
rozgrywki na placu boju
zwanym kiedyś placem przyjaźni
puste okrzyki zadymiające
idiotki na wrotki w malutkich mundurach
przeszłość nadużywająca barykad ślepakami rykoszetu
gaz musztardowy nierozcieńczony kiełbasą
okopy chybionych haseł pseudo reklamowych
wzniosłe defilady przemówień erudycji na szpilkach
mowa trawy na podgrzewanej murawie pełnej min
odezwy do narodu po rozgonieniu czołgiem
demagogia na zaciśniętych uszach i kółkach
w imię czegoś ta broń rozszczepionych jąder
skierowana w łącznik pomiędzy
z dzielnikiem w klapie niedołęstwa
do chuja.

"ETHEREALLY IS HARD"

I read an encyclopedia suspended in a cloud of lead
I have my third eye covered
I kill monsters in the quartz valley
protected plant species endure it hard.

TŁUMACZENIE: ŁUCJA LANGE

"Eterycznie jest ciężko"
Czytam encyklopedię zawieszoną w chmurze ołowiu
mam zakryte trzecie oko
zabijam potwory w dolinie kwarcowej
chronione gatunki roślin ciężko to znoszą.

PIOTR KASPEROWICZ


PIOTR KASPEROWICZ, class 1978. An engineer of words corroding in sashes of concrete mixer, again twisted and combined with glue, in the shape of the structures of imagination on the ledge of the senses. He believes that the importance of poetry is enforced by commonly turned words that are just dust in the wind, and dust rule out the contrast. Is known for the fact that the Milky Way crashes inside of him, but still he is fighting with it using a lubricant pump. And publishes all at choler.blog.pl Piotr Kasperowicz, rocznik 1978. Inżynier od słów korodujących w skrzydłach betoniarki, ponownie skręcanych i łączonych kropelką, na kształt budowli wyobraźni na gzymsie zmysłów. Uważa, że istotnośćpoezji wymuszają potocznie toczone słowa, które są tylko pyłem na wietrze, a pył wyklucza kontrast. Znany z tego, że łoskocze mu droga mleczna, ale wciąż z tym walczy – oliwiarką. Wszystko zamieszcza na choler.blog.pl

No comments :

Post a Comment