Monday, April 1, 2019

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

THE BOTANICAL GARDEN IN KREFELD

I’m standing surrounded
by the firework of colours
They catch the eyes
like stained-glass windows
of Marc Chagall

The sun
is flowing the light
from one tree onto another
It’s spreading
the plumes of flowers
blossoming for butterflies
and I don’t know
what is more beautiful
butterflies or flowers


Ogród botaniczny w Krefeld

Stoję otoczona
fajerwerkiem barw
Przyciągają oczy
jak witraże
Marka Chagalla

Słońce
przelewa światło
z drzewa na drzewo
Rozkrzewia
pióropusze kwiatów
rozkwitłe motylom
i nie wiem
co piękniejsze
motyle czy kwiaty


DREAMS ABOUT FLYING

I’m flying in my dreams
over a narrow
street of light

I feel lightness
I feel the breath
of space
with my magic flight
I revive youth

I was a bird

Awakened,
I’m waiting
for my wings
to grow back


Sny o lotach

Szybuję w nich
nad wąską
uliczką światła

Odczuwam lekkość
Czuję oddech
przestrzeni
magicznym lotem
wskrzeszam młodość

Byłam ptakiem

Zbudzona
czekam
na odrost
skrzydełTHE WANDERINGS

There are mountains
that will be gained
by someone else

The Côte d’Azur
will delight some other eyes
The fjords and seas
will grow into
some other memory

All the wonders of the world
I will visit
on the magic carpet of my imagination


Wędrówki

Są góry
które zdobywać
będzie kto inny

Lazurowe Wybrzeże
zachwyci inne oczy
Fiordy i morza
wrastać będą
w inną pamięć

Wszystkie cuda świata
zwiedzać będę
na kobiercu wyobraźni

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno.She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.

No comments :

Post a Comment