Friday, September 1, 2017

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET

QUESTIONS

What if you
rock the memories,
and hear
how much they wanted to live?
What if you
rock the echoes of the past?

How did people differ then?
By faith, by dreams?
Some ate bread from the oven –
I did not –
I think I did not like to.

Tell me, grandfather,
why, to take a bath,
were they going by train?

I don't know –
I don't think I remember.


Pytania

A gdyby tak
rozkołysać wspomnienia,
i usłyszeć
jak bardzo chcieli żyć?
A gdyby tak
rozkołysać echa przeszłości?

Czym wtedy różnili się ludzie?
Wiarą, marzeniami?
Niektórzy jedli chleb z pieca –
nie jadłem –
chyba nie lubiłem.

Powiedz dziadku,
dlaczego, żeby się wykąpać,
jechali pociągiem?

Nie wiem –
chyba nie pamiętam.

STAFF

In the mind lurks evil.
Adult children
playing war.
Not the pretend one,
not the one for a moment,
the real,
bloody –
plague of death!

From the staff of life
sounds fell out,
remained
the rhythm of our memory.

Pięciolinia

W umyśle czai się zło.
Dorosłe dzieci,
bawiły się w wojnę.
Nie tę na niby,
nie tę na chwilę,
tylko prawdziwą,
krwawą
plagę śmierci!

Z pięciolinii życia
wypadły dźwięki,
pozostał
rytm naszej pamięci.

IRON
for professor Bogumila Rouba

In the apparent space of life
the iron had a soul,
that did not die
not even slowly.

Only an emaciated hand
got cold on an empty table.

On both sides of the wall
telepathy associated
ashes with life.

Remember, my grandson,
you were born a human,
but once there was war,

and on it new homes were sown.

profesor Bogumile Roubie
Żelazko
W pozornej przestrzeni życia
żelazko miało duszę,
która nie umierała
nawet powoli.

Tylko wychudzona ręka
stygła na pustym stole.

Po obu stronach muru
telepatia łączyła
prochy i życie.

Pamiętaj wnuku
urodziłeś się człowiekiem,
ale kiedyś była wojna,

na niej posiano nowe domy.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Jagiellonian University graduate with a Master’s Degree in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Penal Fiscal and Economic Law, and Creative Writing at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Łódź. Publications: poetry collections: 2013 Love Affair with Oneself; original title: Romans z sobą [publisher: Sowello] 2014 Thought Mirages; original title: Myślne miraże [publisher: Miniatura] 2016 Cloudiness; original title: Chmurność [publisher: Signo] monodrama: 2015 Clearances; original title: Prześwity [publisher: Signo] 2017 Tandem original title: Tandem [publisher: Signo] 2017 Thought Mirages; original title: Myślne miraże [publisher: Sowello], second edition


No comments :

Post a Comment