Saturday, April 1, 2017

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET

EVERYDAY
When
you leave everyday life far behind,
so you can wait out the bad times here,
comes alive in you
the memory:
of the cloudy sky
and beautiful moments of forgetfulness.

Although memories and plans
cross with each other –
you know
that nothing will be like
it was yesterday.

Always repeat:
it was good that I was here.

Tomorrow, it may surprise you.
***
Codzienność
Gdy
codzienność zostawisz daleko,
by tutaj przeczekać zły czas,
ożywa w tobie
pamięć:
pochmurnego nieba
i piękne chwile zapomnienia.

Choć krzyżują się
wspomnienia z planami –
wiesz,
że już nic nie będzie
takie jak było wczoraj.

Zawsze powtarzaj:
dobrze, że tutaj byłem.

Jutro, może cię zaskoczyć.
DROPS

Stroking a rock
waterfall drops
excite the imagination of the poet,
magic of the light
animates the painter's hand.
A woman –
the helmsman of fantasy
moors on the canvas stretchers
and filled with words pages.

***
Krople

Głaszczące skałę
krople wodospadu
rozbudzają wyobraźnię poety,
magia światła
ożywia dłoń malarza.
Kobieta –
sternik fantazji
cumuje na płóciennych blejtramach
i zapełnionych słowami kartkach.
CLOUDINESS

I hide
in the silence
of uncertainty of tomorrow,
I am glad,
that today the sky is
above me.
I tell a tale from the clouds,
although I do not know
how it ends.
The wind gives an ending,
until the sky does not open
– I look,
because I see shapes in the sky from down below.

Beautiful are cloudy travels
and cloudiness of the sky
is beautiful.

***
Chmurność
Chowam się
w ciszy
niepewności jutra,
cieszę się,
że dzisiaj nade mną jest
niebo.
Opowiadam bajkę z chmur,
choć nie wiem
jak się skończy.
Wiatr daje zakończenie,
póki niebo się nie otworzy
– patrzę,
bo w niebie widzę kształty z ziemi.

Piękne są chmurne podróże
i chmurność nieba
jest piękna.
JUST FOR A MOMENT

If the world stopped for a moment,
I could sit,
listen to the silence that becomes,
watch how
a river stops flowing,
how the trees congeal into motionlessness.

If the world stopped for a moment,
and I with it?
I would not see
flowering meadows,
where a river becomes just a line,
and the still trees
look like sculptures,
I would not hear the ubiquitous silence.

If the world stopped
even for one day
then people –
could not hurt people.

***
Tylko na chwilę

Gdyby świat zatrzymał się na chwilę,
mogłabym usiąść,
posłuchać jak staje się cisza,
patrzeć jak
rzeka przestaje płynąć,
jak drzewa zastygają w bezruchu.

Gdyby świat zatrzymał się na chwilę,
a ja razem z nim?
Nie widziałabym
ukwieconych łąk,
na których rzeka staje się tylko linią,
a nieruchome drzewa
wyglądają jak rzeźby,
nie słyszałabym wszechobecnej ciszy.

Gdyby świat zatrzymał się
choć na jeden dzień
wtedy ludzie –
nie mogliby krzywdzić ludzi.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Jagiellonian University graduate with a Master’s Degree in Philosophy, also completed postgraduate studies - Cultural Knowledge and Philosophy and Penal Fiscal and Economic Law (also at Jagiellonian University), as well as Film and Television Production in Łódź and Creative Writing at Jagiellonian University in Kraków. She underwent specialty training at Jagiellonian University:
1] Literary output and self-control in the educational process,
2] The vision of science and art in accordance with Confucius cultural circle,
3] Culture of Himalayan region.

Publications:
poetry collections:
2013 Romans z sobą [publisher: Sowello]
2014 Myślne miraże [publisher: Miniatura]
2016 Chmurność [publisher: Signo]
monodrama:
2015 Prześwity [publisher: Signo]
drama:
2017 Tandem [Signo]
ELIZA SEGIET – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia oraz Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze (także UJ), Studium Realizacji Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi oraz Studium Literacko Artystycznego UJ w Krakowie Ukończyła szkolenia specjalistyczne organizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim:
1] pt. Twórczość i samokontrola w procesie edukacji,
2] pt. Wizja nauki i sztuki w myśli konfucjańskiego kręgu kulturowego,
3] pt. Kultura regionu himalajskiego.

Dorobek artystyczny:
tomiki poezji:
2013r. Romans z sobą [Sowello]
2014r. Myślne miraże [Miniatura]
2016r. Chmurność [Signo]
monodram:
2015r. Prześwity [Signo]
utwór dramatyczny:
2017r. Tandem [Signo]

No comments :

Post a Comment