Monday, May 1, 2017

LÂM QUANG MỸ

LÂM QUANG M

ME AND MY VERSE

Sometimes my verse moves as light breeze
Like thin strips of wind after a sudden storm
That turned the landscape into ruin

Sometimes my verse is a young man
His carefree singing while walking on
Who sees some thing at the side of the road
– but dares not pick it up

And me? I am dry as the leaves in late autumn
Thrown by the wind through the older tracks
But now does not know – if happy or sad.

Translated by Anita & Andrew Fincham

Tôi và thơ tôi

Đôi khi thơ tôi
như nhng si gió mng manh
còn sót li sau tng cơn bão
vn gi lên cnh hoang tàn đ nát.

Đôi khi thơ tôi
như đa tr thơ
hn nhiên va đi va hát
thy ca rơi bên đưng không dám nht.

Còn tôi như chiếc lá khô cui thu
gió đưa lc v li cũ
không biết bun hay vui...


AIMLESS

Evening descends on waves
Waves, upon the shore

My Soul descends to the sea bed
The sea, to the horizon

Something descends upon my heart
As sorrow, longing, pain

Love descends on space
& what descends on love?

Translated by Anita & Andrew Fincham

Vn  vơ

Chiu rơi trên tng con sóng
Sóng rơi trên bãi cát mm
Hn ta rơi vào đáy bin
Bin rơi vào cõi vô biên…

Có gì rơi vào lòng ta
Như là ân-hn, xót-xa
Như là nhng li oán trách…

Tình-yêu rơi vào xa-cách
Có gì rơi vào Tình-yêu?...


ON ROUTE

We swear – take not forbidden fruit
But still want paradise!
We pass our wondering years on earth
But knowing naught of life!

We miss the clod beneath our feet
While thought is flying high.
We thought – the heart turned into stone
But still will cry through nights!

Our gain is but a gift to all
But still we count our loss.
We know - life is the branchéd tree
Yet walk the travelled paths…

Translated by Anita & Andrew Fincham

Li mòn

Đã th không ăn trái cm
Sao còn mơ ti thiên đàng!
Trn thế bao năm xuôi ngưc
Đi chưa t hết dc ngang!

Chưa có dưi chân mnh đt
Lo toàn chuyn ln trên đu.
Trái tim tưng là hóa đá
Nhưng ri thn thc canh thâu!

Biết là có vay có tr
Sao còn suy tính thit hơn.
Biết là đưng đi trăm ng
Vn đi theo mt li mòn!

LÂM QUANG M
LAM QUANG MY:- Birth name: Nguyen Dinh Dung.- Born in Nghe An, Vietnam. - Poet, translator. - Member of Vietnam Writers’ Association. - Member of the Polish Writers’ Association. - Doctor of Physics, of the Polish Academy of Sciences. - Currently lives and works in Warsaw, Poland.

Literary Works published:-  Tieng vong - Echo (poetry, bilingual, in Vietnamese and Polish, Oficyjna Publishing House, Warsaw, Poland, 2004).  -  Doi - Waiting, (poetry, in Vietnamese, Culture and Information Publishing House, Hà Ni, 2004). -  Zatoulana piseń (A Wanderer’s Song) (poetry, in Czech, translated by poet Vera Kopecka, Bromov publishing House, 2008). -  Chieu roi tren song – Evening descends on waves (poetry, bilingual, in Vietnamese and English, translated by poets Thieu Khanh, Andrew and Anita Fincham, Writers Association Publishing House, Hanoi 2010).-  An Anthology of  Vietnamese poems from the 11th century to the 19th century (in Polish, translated by Lam Quang My and Pavel Kubiak, IBIS Publishing House, Poland, 2010)-  Przemija życie ... - Life passes on ... (poetry, printed bilingual, in Polish and English, Temat Publiching House, Poland 2013)-  An Anthology of Vietnamese Poems from 1932 to 1941  (in Polish, translated by Lam Quang My and Pavel Kubiak, Temat Publishing House, Poland, 2015).-  ET LA VIE S’EN VA - Tháng Ngày… ( poetry, bilingual, in Vietnamese and French, translated by poet Athanase Vantchev de Thracy, Institut Cultural Solenzara Publishing House, Paris 2016) 

Awards received: -  Prize for the arresting poems on Autumn , by the Polish Writers’ Association, 2004.-  Two Prizes for Poetry and Literary Activities in 2006 and 2016 on the International Poetry Days by Polish UNESCO.-  Honorary Citizen of Krasne District, the Homeland of the great polish poet Zygmunt Krasinski.. -  Two 1st Prizes (conferred by the Examination Boards and by the public) from “The Poetry Marathon Contest” at The Fifth Poetry Festival among the countries having a common border with Poland" in the city of Rzeszow, 2008. -  Two "Large Laurels Branches" for poetry and poetry translation at the International Festival of  Literature in Galicja, Poland, in 2009 and 2011. -  Commemorative Plaque of "For the cause of Vietnamese Literature and Arts" by Vietnam Union of Literature and Arts Associations, 2010. -  Clement Janicki prize named for Lifetime Achievement and the contribution to the European Cultures, 2013..-  The ministerial Medal for Contribution to Polish Culture, 2013.

****
LÂM  QUANG  M -  Tên khai sinh là Nguyn Đình Dũng. -  Sinh ti Ngh An Vit Nam.-  Nhà thơ, dch gi.-  Hi viên Hi Nhà văn Vit Nam. -  Hi viên Hi Nhà Văn Ba Lan.-  Tiến sĩ Vt lí Vin Hàn lâm Khoa hc Ba Lan. -  Hin sng và làm vic ti Warszawa, Ba Lan.

Tác phm văn hc chính: -  Tiếng vng (thơ, in song ng Vit Nam - Ba Lan, nhà xut bn Oficyjna, Warszawa Ba Lan, 2004). -  Đi (thơ, nhà xut bn Văn hóa Thông tin, Hà-ni, 2005).  Zatoulana Pisen (thơ, tiếng Tip, do Dch gi, nhà thơ Vera Kopecka chuyên ng, nhà xut bn Bromov, Czech, 2008).-  Chiu rơi trên sóng – Evening descends on waves ( thơ, in song ng Vit – Anh, do các dch gi , nhà thơ Thiếu Khanh, Andrew và Anita Fincham chuyn ng,  nhà    xut bn Hi Nhà Văn, Hà Ni, 2010)-  Tuyn tp Thơ Vit Nam t thế k th 11 đến thế k 19 (bng tiếng Ba Lan, dch cùng Pavel Kubiak, nhà xut bn IBIS, Warszawa,  Ba Lan, 2010). -  Przemija życie...(Life passes on...) (thơ, in song ng Ba Lan – Anh, nhà xut bn Temat, Ba Lan, 2013), -  Tuyn tp Thơ Vit Nam t 1932 đến 1941 (bng tiếng Ba Lan, dch cùng Pavel Kubiak, nhà xut bn Temat, Ba Lan, 2015). -  ET LA VIE S’EN VA (Tháng Ngày…) (thơ, in song ng Pháp – Vit, do nhà thơ, dch gi  Athanase Vantchev de Thracy chuyn ng, xut bn  ti Vin Văn Hoá Solenzara, Paris 2016.

Gii thưng Văn hc: -  Thơ hay v Mùa Thu do Hi Nhà Văn Ba Lan trao năm 2004. -  Hai Gii thưng v thơ và nhng hot đng văn hc ca Nhng Ngày Thơ Quc tế do UNESCO Ba Lan trao tng năm 2006 và 2016. -  Hai gii nht (ca ban Giám kho và ca công chúng) cuc thi Marathon Thơ trong "Liên hoan thơ ln th năm Các nưc có chung biên gii vi Ba Lan" ti thành ph Rzeszow 6-2008. -  Hai “Cành Nguyt quế  Ln” v thơ và dch thơ ti Liên hoan Văn hc Quc tế Galicja Ba Lan năm 2009 và 2011. -  K nim chương "Vì S nghip Văn hc Ngh thut Vit Nam" do Hi Liên hip Văn hc Ngh thut Vit Nam trao tng tháng 2 năm 2010.-  Gii thưng Văn hc mang tên Klemens Janicki v toàn b sáng tác văn hc và s đóng góp vào nn Văn hoá châu Âu, năm 2013.-  Huân chương danh d v s đóng góp cho nn Văn hoá Ba Lan do B Văn hoá và Di sn Quc Gia Ba Lan trao tng năm 2013.
 


1 comment :