Thursday, August 1, 2019

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

STAFF

In the mind lurks evil.

Adult children

playing war.

Not the pretend one,

not the one for a moment,

the real,

bloody –

plague of death!From the staff of life

sounds fell out,

remained

the rhythm of our memory.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Pięciolinia

W umyśle czai się zło.

Dorosłe dzieci,

bawiły się w wojnę.

Nie tę na niby,

nie tę na chwilę,

tylko prawdziwą,

krwawą

plagę śmierci!Z pięciolinii życia

wypadły dźwięki,

pozostał

rytm naszej pamięci.

HIDEOUT

Under the hat

he did not hide fairy tales,

there his memories faded.

He did not want to remember,

but he could not forget!In the attic he had a shelter –

a dangerous place –

a burrow of life and death.Before he forgot –

he told his grandchildren.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


KryjówkaPod kapeluszem

nie ukrywał bajek,

tam bladły jego wspomnienia.

Nie chciał pamiętać,

ale nie mógł zapomnieć!Na strychu miał schron –

niebezpieczne miejsce –

norę życia i śmierci.Zanim zapomniał –

opowiedział wnukom.
WITHOUT A PLAN

Life is one,

it is no imitation,

only a harbinger of death.It will take them all:

ones today,

others tomorrow,

or another time.

It will touch and take away.

Without a plan –

we always go

towards it.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Bez planuŻycie jest jedno,

to żadna imitacja,

tylko zwiastun śmierci.Ona zabierze wszystkich:

jednych dzisiaj,

innych jutro,

albo kiedy indziej.

Dotknie i weźmie.

Bez planu –

zawsze idziemy

w jej stronę.
OTHER

On the cadaverous hand

the inarticulate armbands

with the Star of David said:here goes the Other.The pronounced one in the crowd

whispered:those who protect me –

let me keep

my dignitybut he wondered

whether life

is good –

not worse than death?

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTERInny

Na wynędzniałej ręce

nieme opaski

z Gwiazdą Dawida mówiły:idzie Inny.Ten wyrazisty w tłumie

szeptał:ci, co mnie chronicie –

pozwólcie zachować

moją godnośćale zastanawiał się

czy życie

jest dobrem –

nie gorszym od śmierci?
IRON

for professor Bogumila Rouba

In the apparent space of life

the iron had a soul,

that did not die

not even slowly.Only an emaciated hand

got cold on an empty table.On both sides of the wall

telepathy associated

ashes with life.Remember, my grandson,

you were born a human,

but once there was war,and on it new homes were sown.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTERŻelazko

Profesor Bogumile Roubie


W pozornej przestrzeni życia

żelazko miało duszę,

która nie umierała

nawet powoli.Tylko wychudzona ręka

stygła na pustym stole.Po obu stronach muru

telepatia łączyła

prochy i życie.Pamiętaj wnuku

urodziłeś się człowiekiem,

ale kiedyś była wojna,na niej posiano nowe domy.
SHE WAS FAR AWAY

Somewhere

in the midst of the theatre of life

she sought shelter

to not return to the past.

She could not.

It followed her.She could not forget

the pattering of German officers

and fear

is it today?She hid in her

the past time-

like a stone

holds onto eternity.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTERByła dalekoGdzieś

pośród aktów teatru życia

szukała schronienia,

by nie wracać do przeszłości.

Nie umiała.

Ona szła za nią.Nie mogła zapomnieć

stukotu niemieckich oficerek

i lęku

czy to już dzisiaj?Skryła w sobie

miniony czas-

jak kamień

zatrzymuje wieczność.

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Zambia).


No comments :

Post a Comment