Tuesday, September 1, 2020

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS

Notre Dame Cathedral

In the aureole of dawn
it was opening the sky
with its baroque tower
like a key of Peter

Colourful stained-glass windows
were enriching with the caught light
the votive offerings
that proclaiming the miraculous power
OF OUR LADY

Lights and shades were breaking
on gilded columns
The organ was carrying high the psalm
climbing the ledges
Clinging to the drapery of the Saints
it was resting before its
fortissimo

Into the interior froze
with holy silence there stormed
flames
they took the temple into their own
possession
Baroque dome
soared into the sky
and collapsed within itself
The bells got speechless

The crackle of splitting stained-glass windows
woke up the gargoyles and chimeras
Laughing wickedly
they were belching fire around

The sun was setting bloody
The blackened walls leaned like old men
the eye-sockets of the windows in tarry tears
On the doorstep of the Temple
a prayer bends the knees of the faithfulKatedra Notre Dame

W aureoli świtu
barokową wieżą
jak kluczem Piotrowym
otwierała niebo


Kolorowe witraże
złowionym światłem
wzbogacały wota
głoszące cudowną moc
NASZEJ  PANI

Światłocienie łamały się
na złoconych kolumnach
Organy psalm niosły wysoko
wspinały się po gzymsach
Uczepione draperii Świętych
odpoczywały przed swoim
fortissimo

We wnętrze zastygłe
świętą ciszą wdarły się
płomienie
objęły świątynię w swe
posiadanie
Barokowa kopuła
wzbiła się w niebo
i zapadła w sobie
Oniemiały serca dzwonów

Trzask pękających witraży
zbudził maszkarony i chimery
Śmiejąc się nikczemnie
ziały ogarniającym je ogniem

Krwawo zachodziło słońce
Okopcone mury pochyliły się starczo
oczodoły okien w smolnych łzach
Na progu Świątyni modlitwa
zgina wiernym kolana 

Spring

When the sun
warmed the sky
with dreams
then she came like a golden dream
airy smells

She sparkled the green
in the morning smile
and together with me
greened the world for a while

She scattered flowers
like pearls in the garden
Water lilies up to the neck
she immersed in water

She smoothed the trees’ hair
and put on the bonnets
Whispers to the catkins
some nice words in secrets

She fell asleep, tired,
in the arms of a pear tree
so did I with a bouquet of joy
with my soul feeling happyWiosna

Kiedy słońce
ogrzewało niebo
marzeniami
przyszła jak sen złoty
zwiewna zapachami

Roziskrzyła zieleń
uśmiechem poranka
by razem ze mną
zielenić się chciała

Rozsypała kwiaty
jak perły w ogrodzie
Nenufary po szyję
zanurzyła w wodzie

Drzewom przygładziła włosy
założyła czepce
Kotkom na wierzbie
miłe słówka szepce

Zmęczona zasnęła
w ramionach  gruszy
i ja z bukietem szczęścia
i z radością w duszy

To My Mother

Mommy you are walking
in Elysium
and I miss you

Your name is eternal
like the sky
In all
languages of the world
it sounds with tenderness

In your arms
there was silence and solace

Drawing the sign of the cross
you were sharing  the bread
with kindness

You were feeding home fireplace
with your love

Your smile was rising
with the sun
chasing all worries
away

You were performing the mystery
over the injured limb

Mom your name
will never grow old
in my heart


Do matki

Mamuś spacerujesz
po Polach Elizejskich
a mnie brakuje ciebie

Twoje imię jest wieczne
jak niebo
We wszystkich
językach świata
brzmi czułością

W twoich ramionach
mieszkała cisza i ukojenie

Znakiem krzyża
dzieliłaś chleb
dobrocią
Miłością podsycałaś
domowe ognisko

Twój uśmiech wschodził
słońcem
odganiał wszystkie
niepokoje

Odprawiałaś misterium
nad skaleczoną kończyną

Mamo twe imię
nigdy nie zestarzeje się
w moim sercu

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Mari Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów, Bibliotekach, a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.

No comments :

Post a Comment