Saturday, May 1, 2021

ELIZA SEGIET

 


ELIZA SEGIET

 

Experiences

 

Everywhere we will be

the past will be with us.

We cannot escape from it 

it has always been and will be

a part of ourselves.

 

We will not erase the imaginations

that − 

in confrontation with reality −

may seem even strange.

 

And our experiences

will be

− sometimes silence,

− sometimes screaming,

they can be an oblivion

when the mind says

enough.

 

Przeżycia

 

Wszędzie, gdzie będziemy,

przeszłość będzie z nami.

Nie możemy od niej uciec 

zawsze jest i będzie

częścią nas samych.

 

Nie wykasujemy wyobrażeń,

które −

w zderzeniu z rzeczywistością −

mogą wydawać się nawet dziwne.

 

A nasze przeżycia

będą

− czasem milczeniem,

− czasem krzykiem,

mogą być zapomnieniem,

gdy umysł powie

dość.

 

 

Stamps

 

In the protocols of silence,

the traces were faint:

a cross,

a snag,

or any other stamp.

 

Unspoken words

reflected on the

exhausted mind

and gaunt skin.

 

I wonder

if it was still a human

or a body?

 

Will forces come to it at dawn

or resignation?

 

 

Znaczki

 

Na protokołach milczenia,

ślady były nikłe:

krzyżyk,

haczyk,

albo inny znaczek.

 

Niewypowiedziane słowa

odbijały się na

wycieńczonym umyśle

i wychudłej skórze.

 

Zastanawiam się

czy to był jeszcze człowiek,

czy już ciało?

 

Czy o świcie odzyska siły,

czy przyjdzie rezygnacja?

 

 

Walls

 

We saw

how the walls cried with blood

and they

shot with a smile.

 

We saw people

− a helpless crowd

who could only look at it.

 

We saw executioners.

 

We will not forget

how the rain washed away the traces…

 

We will not forget

how we were all afraid

and could not do anything.

 

We saw drama around us

 

− in us they did not kill

the past and the dreams.

 

 

Mury

 

Widzieliśmy

jak mury płakały krwią,

a oni

z uśmiechem strzelali.

 

Widzieliśmy ludzi,

− bezradny tłum,

który tylko mógł patrzeć.

 

Widzieliśmy katów.

 

Nie zapomnimy

jak deszcz obmywał ślady…

 

Nie zapomnimy

jak wszyscy się baliśmy

i nic nie mogliśmy zrobić.

 

Wokół widzieliśmy dramat

 

− w nas nie zabili

przeszłości i marzeń.

 

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Author’s poems Questions and Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year 2017 and 2018 in Spillwords Press. Nominated for the Pushcart Prize 2019. Nominated for the iWoman Global Awards. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020. Laureate International Award Paragon of Hope (2020). Laureate World Award 2020 "Cesar Vallejo" for Literary Excellence. Author's works can be found in anthologies and literary magazines worldwide.


No comments :

Post a Comment