Saturday, May 1, 2021

LILJANA GEGA

 


LILJANA GEGA

 

Deborah Of January

 

January snow went down the stairs

 As the white feathers fall slowly

 From the high blues of the art sky

 Soft cotton white hair

 ******

 Debora Janarit stinen ma fali

 On cold days not even my breath stopped

 Your love and kisses lasted

 You kindle my soul like the flame of fire

 ******

 Came and arms tight rejuvenation

 In the midst of endless snow

 The white crystals in the middle shone

 The eyes of the soul loved to follow

 *******

 The forests were covered with snow white

 With thin tis wedding dresses

 By playing a circle we were drawing in the snow

 Except the knees were seen both every hour

 *****

 Here a heart, here a globe

 Twice our mathematics was solved

 The heart burns like the flame of fire

 Globe snow cover, devil shadows

 *********

 -January-2021

 Copyright @Liljana Gega

 

 

Deborah E Janarit

 

  Bora e janarit zbriti shkallët

  Ndërsa pendët e bardha bien ngadalë

  Nga bluja e lartë e qiellit të artit

  Flokë të bardhë të butë pambuku

  ******

  Debora Janarit stinen ma fali

  Në ditët e ftohta as fryma nuk më ndaloi

  Dashuria dhe puthjet e tua zgjatën

  Ti ma ndez shpirtin si flaka e zjarrit

  ******

  Erdhi dhe krahët përtëritje të ngushtë

  Në mes të borës së pafund

  Kristalet e bardha në mes shkëlqyen

  Sytë e shpirtit donin të ndiqnin

  *******

  Pyjet ishin të mbuluara me të bardhë bore

  Me fustane të hollë nusërie

  Duke luajtur një rreth po vizatonim në dëborë

  Veç gjunjët shiheshin të dy çdo orë

  *****

  Këtu një zemër, këtu një glob

  Dy herë u zgjidh matematika jonë

  Zemra digjet si flaka e zjarrit

  Mbulesa e dëborës globale, hijet e djallit

  *********

  -Janar-2021

  E drejta e autorit @Liljana Gega

******

 

 

Book Evaluation

 

   How much green light does a book give you

   Open the horizon, get the knowledge

   On pages written in black and white

   From novels, poems or stories

   **********

   Take the pencil and underline some phrases

   Sayings that feed our daily lives

   Some aphorisms and phrases to inspire

   In a separate block records them

   ************

   You learn all the sayings, mature

   Articulation expressions by the authors

   Library a host of books to read!

   As much knowledge as you can convey

   **************

   The book is always an open window

   Ever since it started in the first steps of life

   Walk in life with confidence between your tongues

   Amid the knowledge that the globe will mysteriously collapse

   The wealth of knowledge between the verses turns the sun into your soul

   *************

   That proper ways of learning

   Knowledge across the edges shines everywhere

   Like a sapling you just planted

   As of tomorrow her buds bloom among the scents of roses

   **********

   Smart breakfast between brain gymnastics

   Evenings some sites reserve a sleep remedy

   The old book of friendship accompanies you all your life

   How old were you yesterday ,, how old do you know today ,,

   **********

   January-2021 @ L&G (Liljana)

   Copyright;

   ***********

 

 

Vlerësimi I Librit

 

    Sa dritë jeshile ju jep një libër

    Hap horizontin, merr njohuritë

    Në faqet e shkruara bardh e zi

    Nga romanet, poezitë apo tregimet

    **********

    Merrni lapsin dhe nënvizoni disa fraza

    Thënie që ushqejnë jetën tonë të përditshme

    Disa aforizma dhe fraza për të frymëzuar

    Në një bllok të veçantë regjistron ato

    ************

    Ju i mësoni të gjitha thëniet, të pjekur

    Shprehjet e artikulimit nga autorët

    Bibliotekoni një mori librash për të lexuar!

    Sa njohuri mund të përcillni

    **************

    Libri është gjithmonë një dritare e hapur

    Që kur filloi në hapat e parë të jetës

    Ec në jetë me besim midis gjuhëve të tua

    Mes njohurive që globi do të shembet në mënyrë misterioze

    Pasuria e njohurive midis vargjeve e kthen diellin në shpirtin tuaj

    *************

    Kjo mënyrë e duhur e të mësuarit

    Njohuritë nëpër skajet shkëlqejnë kudo

    Si një fidan që sapo keni mbjellë

    Që nesër sythat e saj lulëzojnë midis aromave të trëndafilave

    **********

    Mëngjes i zgjuar midis gjimnastikës së trurit

    Mbrëmjet disa site rezervojnë një ilaç për gjumin

    Libri i vjetër i miqësisë ju shoqëron gjithë jetën tuaj

    Sa vjeç ishit dje ,, sa vjeç njihni sot ,,

    **********

    Janar-2021 @ L&G (Liljana)

    E drejta e autorit;

    ***********

LILJANA GEGA


No comments :

Post a Comment