Saturday, May 1, 2021

STELA EMBER

 


STELA EMBER

 

Dor

 

When you left, you left me

instead of your face, your hand

which I have been watching daily ever since

You knew I wouldn't see you again soon,

but I missed the mountain

after you left. You left me

 instead with the hand

which I dreamed of with my eyes open,

 when I’m missing the flowers of May

Forgeten by you, which are crying now.

When you won't find your hand  that

you left  here for me

maybe,

with the fingernail in the other hand

you will write on the sand

"I really miss you"

and you will look into the distance

thinking of the sea.

 

 

Dor

 

Când ai plecat mi-ai lăsat

în locul chipului tău mâna

pe care o privesc zilnic de atunci

știai că nu te voi  revedea curând

dar mie mi s-a făcut dor de munte

 când   ai plecat,mi-ai lăsat

 în locul chipului mâna

pe care o visez cu ochii deschiși

 atunci când mi-este dor de florile de mai

uitate de tine, ce-și plâng acuma jalea.

Când nu îți vei găsi mâna pe care

mi-ai lăsat-o aici,

poate,

cu unghia de la cealaltă mână

vei scrie pe nisip

„mi-e tare dor de tine”

și vei privi în zare

gândindu-te la mare

 

 

 

 

The Lonely Cedar,

(tribute to the painter Csontváry Tivadar)

 

it's Indian autumn here too,

its colors cover us,

but  is there still a piece left

from  last summer heart

maybe...?

you sit by a tree,

 whose height is immense

I can't appreciate how many times

 your body

 covers the extent of the tree,

from the town of Selmecbanya ,

but the proportion is amazing.

same city ... it's painted…

a famous painting in 1902

by the greatest sun painter

from the world

who found the colors

bright yellow

lit red

painful pink

creepy blue

the famous painter accepted the call

Of the Holy Spirit,

 he struck the void of his vanity,

he withdrew from the world

at the peak of Lebanon

to paint the cedar,

the Lonely Cedar

cedar,

the tree with the longest longevity

more than 1000 years

 it reminded me of my student years

about 40 years ago,

 a son of a prince

from Lebanon, student at the University

 whispered to me that I would live in his heart

for 1000 years.

I didn't believe him,

but I believed you

when you wrote about the painter crying in the kitchen,

when the lack of cedar he paints,

 thinking to himself.

Now I have discovered the cedar

I understand why I cried,

 reading

"Trail of light"

as  beeing the unique moment

When

„Ügyetlen mozdulatainkról a vissapillantó tükórben,

I was not that unique moment

which you discovered

but, perhaps, the princess of Lebanon

enchanted by the same prince who whispered to her

that she will live in his heart ... 1000 years

you are sitting next to a tree of immense height.

but not in Lebanon

, but with your friends in the city of Selmecbánya

and I found out

beyond us can be

bright yellow

bright red

pink-painful

creepy blue

* Csontváry-ház

 

 

The Lonely Cedar,

( omagiu pictorului Csontváry Tivadar)

e toamnă indiană și la noi

culorile ei ne-acoperă

dar mai rămâne o fărâmă

din inima noastră de astă -vară,

poate...?

tu stai lângă un arbore,

 a cărui înălțime e imensă

nu pot aprecia de câte ori se cuprinde

 corpul tău

 în măsura arborelui ,

din orașul Selmecbanya,,

dar proporția e uimitoare

același oraș.. e pictat

un tablou celebru în 1902

de cel mai mare pictor de soare

din lume

care a găsit culorile

galben- luminos

roșu -aprins

roz- dureros

albastru-înfiorător

celebrul pictor a acceptat chemarea

Sfântului Duh,

 a bătut golul vanității lui

s-a retras din lume

în vârful Libanului

să picteze cedrul,

the Lonely Cedar

cedru,

arborele, cu cea mai mare longevitate

mai mult de 1000 de ani

 mi-a amintit de anii studenției

acum vreo 40 de ani,

 un fiu de prinț

din Liban, student la Universitate

mi-a  șoptit că voi trăi în inima lui

cam 1000 de ani.

nu l-am crezut,

dar te-am crezut pe tine

care ai scris despre pictorul ce plânge în bucătărie,

când lipsa cedrului  o pictează

, gândindu-se la sine

acum   am descoperit cedrul

înțeleg de ce am plâns ,

 citind

„dâra de lumină”

ca fiind clipa unică

când

„ügyetlen mozdulatainkról a vissapillantó tükórben,

hogy megérintsük vezető arcot”

nu eram eu acea clipă unică

pe care tu o descopereai

ci, poate, prințesa din Liban

vrăjită de același prinț care i-a șoptit

că va trăi în inima lui,...1000  de ani

tu stai lângă un arbore cu înălțime imensă.

dar nu în Liban

,ci cu prietenii tăi,în orașul Selmecbánya

iar eu am aflat

dincolo de noi poate fi

galben-luminos

rosu-aprins

roz-dureros

albastru-înfiorător

*Csontváry-ház

 

 

I Will Never Forget That Day

 

I am a retired teacher, my daughter lived and worked seasonally, 3 years in Paris. Currently being in the country, she works here, after 3 months of searches and interviews. Yes, it's hard in Romania, I only know France from books, I won't have the privilege to visit it, but I was marked by the obsession with the idea that the 3000 km, the French language, could become a reality that puts me at the end of the unknown immensity . Some time ago, I was watching a movie, a parody of the French Revolution, I was marked by the personality of the Robespierre, as a symbolic figure of the controversial idea of the terrorist or idealist man. Using an easy form of irony, I will write my impression of the French period, without the claim to send an authentic message. And “ I will never forget that day”, how beautiful the sentence would sound if it were fulfilled. She, the sentence, was cut off, I'm still looking for it in vain. If I had a sense of reality, lost somewhere in my pocket, I would realize the cause of this extirpation. Yes, I accuse you, Robespierre, of confiscating three years of my life throw the law of terror and  without right of appeal. Through the Declaration of Human Rights, you have failed to free us from the terror of ourselves. And from your own being. It, the moment, was guillotined, from us and from you. If by mistake, in front of our barred window, the full moon will linger, then stop the moment. "Give me back my life, with its hard years!" Ignoring the inevitable, I would prefer to write something else, namely that every Romanian citizen would have the right to a civilized country, from where he can travel freely in the wide world, that multilingualism, multiculturalism is really necessary, but abolish please the "labor camps", from where the young return once every 6 months, being endlessly awaited by their parents. My daughter's travel bag is now at home, but it is full of tears, screams, and my insomnia. 1001 nights. Robespierre, you were right!

 

I will never forget that day

 

Sunt un profesor pensionar, fiica mea a locuit și lucrat sezonier, 3 ani în Paris. În prezent fiind în țară, lucrează aici, după 3 luni de căutări și interviuri. Da, e greu în România, Franța o cunosc doar din cărți, nu voi avea privilegiul de a o vizita, dar am fost marcată de obsesia ideii că cei 3000 km, limba franceză, ar putea să fie o realitate ce mă plasa in sfârșeala imensității necunoscute. În urmă cu ceva timp, vizionând întâmplător o peliculă cinematografică, parodie a Revoluției Franceze, m-a marcat personalitatea celui care a fost Robespierre, ca figură simbolică a ideii controversate a omului terorist sau idealist. Recurgând la o formă facilă de ironie, voi scrie impresia mea despre perioada franceză, fără să am pretenția că transmit un mesaj autentic. Si I will never forget that day, ce frumos ar suna propoziția, dacă ea s-ar fi împlinit. Ea, propoziția, a fost retezată, degeaba o mai caut. Dacă aș avea simțul realității, pierdut undeva în buzunarul de la piept, aș realiza cauza acestei extirpări. Da, te acuz, Robespierre, că mi-ai confiscat trei ani de viață, prin legea terorii, fără drept de apel. Prin Declarația Drepturilor Omului, nu ai reușit să ne eliberezi de teroarea din noi înșine. Și din propria ta ființă. Ea, clipa, a fost ghilotinată, din noi și din tine. Dacă din greșeală, în dreptul geamului nostru zăbrelit, va mai zăbovi luna plină, oprește clipa. „Lasă-mi viață, anii grei!” Ignorând inevitabilul, aș prefera să scriu altceva, și anume că orice cetățean român ar avea dreptul la o țară civilizată, de unde să poată călători nestingherit în lumea largă, că multilingvismul, multiculturalismul e chiar necesar, dar desființați „taberele” de muncă, de unde tinerii se întorc o dată la 6 luni, fiind așteptați la nesfârșit de către parinti. Geanta de voiaj cu avionul al fiicei mele, acum este acasă, dar este plina de lacrimile, țipetele, nesomnul meu. 1001 de nopți.

Robespierre, ai avut dreptate!


STELA EMBER

 

STELA EMBER was born on July 31, 1953 in Șamșud commune, Sălaj county, Romania. she is a retired teacher of Romanian language and literature. She graduated primary school in Coșeiu, Sălaj county. She attended the Pedagogical High School  “Gheorghe Șincai” in Zalău. He took the baccalaureate after graduating the 13th grade with a grade of 9.85 (head of promotion). She studied at the University of Oradea, Faculty of Letters, Romanian-Russian Department. She obtained her license with the work "Myth in the theater of Lucian Blaga", under the guidance of prof. Univ. Valentin Chifor, literary critic, historian and essayist. She obtained the first degree in education with the scientific-methodical work "Ways of characterizing the literary character", under the care of prof.univ. Mircea Muthu, essayist, literary critic and historian, at Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca. She started with a poem in 2018, in the anthology "Traveling Stories", published by Eikon Publishing House and coordinated by Ciprian Apetrei, journalist at the daily "Adevărul", PhD student in Philosophy at the University of Nantes, France. She published 20 poems in the anthology "Spring of Poetry", 2019, under the auspices of the literary magazine "Steaua Severinului", coordinated by the poet Dan Deșliu, director at Dandes Editory, in Drobeta - Turnu - Severin. In the same year,  the chronicle “A magical evening at the Romanian Athenaeum. Nordic musical aromas ”, about the International Festival“ Magic Summer ”, was published in the magazine“ Agenda Liternet ”. In 2020 she published in the Hungarian-language newspaper  “Szilágysag”, the chronicle of a literary event entitled “Among the poems”, an event held in Odorheiu Secuiesc, Harghita County. He published online 75 poems on various poetry pages. In 2020 she was awarded the First Prize - Bohemian Poetry, at the International Contest "Metaphors - Ana Podaru", organized by Inspirescu - Cervantes Publishing House, Inspirescu - Cervantes Cultural Group. In the same year, 2020 he published texts in the anthology Christian W.Schenk , WHEEL OF WORDS. Poems, Schenk Poetic Cenacle, Edition I, DIONYSOS-2020 Boppard am Rhein / Germany Rheinland-Pfalz, also another group of texts in the anthology Christian W.Schenk, WORT VERGESSEN, Gedichte, Lyrik-Kreis Schenk, Übersetzer, Christian W.Schenk , DIONYSOS-2020. Boppard am Rhein / Germany Rheinland-Pfalz.

 

STELA EMBER s-a născut pe data de 31 iulie 1953 în comuna Șamșud, județul Sălaj, România. Este profesor-pensionar de limba și literatura română. Școala primară a absolvit-o în comuna Coșeiu, județul Sălaj. A urmat cursurile Liceului Pedagogic (actualul Liceu Pedagogic „Gheorghe Șincai”) din  Zalău. A luat bacalaureatul după absolvirea clasei a XIII-a cu nota 9,85 (șefă de promoție). A studiat la Universitatea din Oradea, Facultatea de litere, Secția română-rusă. A obținut licența cu lucrarea „Mitul în teatrul lui Lucian Blaga”, sub îndrumarea prof. univ. Valentin Chifor, critic și istoric  literar, eseist. A obținut gradul I în învățământ cu lucrarea științifico – metodică „Modalități de caracterizare a personajului literar”, sub îngrijirea prof.univ. Mircea Muthu, eseist, critic și istoric literar, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A debutat cu o poezie în 2018, în antologia „Povești călătoare”, apărută la Editura Eikon și coordonată de Ciprian Apetrei, jurnalist la  cotidianul „Adevărul”, doctorand în Filozofie al Universității din Nantes, Franța.  A publicat 20 de poezii în antologia „Primăvara poeziei” , 2019,  sub egida revistei literare „Steaua Severinului”, coordonată de poetul Dan Deșliu, director la Dandes Editory, Drobeta –  Turnu – Severin.  În același an cronica „O seară magică la Atheneul Român. Arome muzicale nordice”, despre Festivalul Internațional „Vară magică”, publicată în revista „Agenda Liternet”. În anul 2020 a publicat la ziarul sălăjean de limbă maghiară „Szilágysag”, cronica unui eveniment literar cu titlul „Printre poezii”, eveniment desfășurat la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. A publicat online 75 de poezii pe diverse pagini de poezie. În  anul 2020 i s-a acordat Premiul I- Poezia boemă, la Concursul internațional „Metafore – Ana Podaru”, organizat de către Editura Inspirescu –  Cervantes, Grup Cultural Inspirescu –  Cervantes.În aceelași an ,2020 a publicat texte în antologia Christian W.Schenk, ROUA DIN CUVINTE. Poezii,Cenaclul Poetic Schenk,EdițiaI, DIONYSOS-2020 Boppard am Rhein/Germany Rheinland-Pfalz , de asemenea un alt grupaj de texte în antologia Christian W.Schenk, WORT VERGESSEN, Gedichte, Lyrik-Kreis Schenk,Übersetzer, Christian W.Schenk, DIONYSOS-2020. Boppard am Rhein/ Germany Rheinland-Pfalz.

 

No comments :

Post a Comment