Saturday, April 1, 2017

AGATA LINEK

AGATA LINEK

THE ATHEIST
The Buddhists have dispersed God
The Muslims must constantly justify jihad
The Russian orthodoxies can’t separate religion from politics
and the Catholics don’t know how to think for themselves

but the atheists
suffer more
because they are alone
***
Ateista
buddyści mają rozproszonego Boga
muzułmanie muszą wciąż tłumaczyć się z dżihadu
prawosławni nie potrafią oddzielić religii od polityki
a katolicy nie wiedzą jak samodzielnie myśleć

ale gorzej mają
ateiści
bo są sami


PERSPECTIVE
to Jan Belcik
at a Christmas Eve table
there are more and more of us:
three generations

5-year-old Łukasz is playing
on the carpet
with the same toys
as 3-year-old Maja and 18-month-old Pawełek

my carpet
has become crowded
if that goes on I will have to share
even my toy-blocks

mum, dad, uncles, aunties
“oh, you’ve got a little fat, Maciek”
shouted Agnieszka patting her brother on the belly

only a day seems to be shorter
less and less of you for me
and me for you

grandma, grandpa…
only one couple though there should be two
untaken armchair of Grandpa Henryk - 8 years…
lonely chair of Grandma Wiesia   - 14 years…
(more lonely than it used to be when
she sat down on it on her way from the kitchen)
forsaken stool of uncle Wiesiek who left a moment ago
and never came back
and red eyes of auntie Joasia

there are fewer and fewer of us
at a Christmas Eve table

***
Perspektywa
Janowi Belcikowi
przy wigilijnym stole
coraz więcej nas:
trzy pokolenia

5-letni Łukasz bawi się
na dywanie
tymi samymi zabawkami co
3-letnia Maja i 18-miesięczny Pawełek

tłoczno się zrobiło na tym
moim dywanie
jak tak dalej pójdzie będę się musiał dzielić
nawet moimi klockami

mama, tata, wujki, ciocie
oj, przybyło cię trochę, Maćku
zawołała Agnieszka klepiąc brata po brzuszku

tylko dzień jakoś krótszy chyba jest
coraz mniej ciebie dla mnie
i mnie dla ciebie

babcia, dziadek…
jedna para choć powinno być dwie
pusty fotel Dziadka Henryka – 8 lat…
samotne krzesło Babci Wiesi – 14 lat…
(bardziej samo niż kiedy
siadała na nim przelotem między kuchnią a stołem)
opuszczony taboret wujka Wieśka co wyszedł przed chwilą
i już nie wrócił
i czerwone oczy cioci Joasi

coraz mniej nas
przy wigilijnym stole


A BICYCLE
to Sławomir Serafin
I like the best to ride to the other world
by bicycle
I do not hear the engine and blurred murmur of passing colours
hard shoulders do not  flash undefined
I make my personal countdown
to the sign saying “Welcome to Bojanów”

I slowly read the colour of each vowel
I aggregate hope until I’m full
I watch the Sun coming to me
my chin laughs directly at the sky’s nose
face becomes lighter
now I do not need any goldfish

the alphabet of happiness jumps from side to side
and hits with no warning
thoughts go freely among dreamgetables of non-existence
writing down each tree’s greeting card
frisky stars of blaze
cross the road making noise

on the side, one after another, pass
the taste of leaves
the smell of wind
the sound of clouds
the shape of joy
the look of light

the other world
lullabies you to sleep with birds’ singing
***
Rower
Sławomirowi Serafinowi
najbardziej lubię jechać na tamten świat
rowerem
nie słyszę silnika i niejasnego szumu mijanych barw
pobocza nie migają nieokreślone
prowadzę osobiste odliczanie
do tablicy „Gmina Bojanów wita”

powoli czytam kolor każdej samogłoski
ładuję się po brzegi nadzieją
patrzę jak słońce przesuwa się w moją stronę
podbródek się śmieje prosto w nos nieba
twarz staje się lżejsza
nie potrzebuję już żadnej złotej rybki

abecadło szczęścia przeskakuje z boku na bok
i potrąca bez żadnego ostrzeżenia
myśli biegają luźno między marzywami niebycia
zapisując laurki każdego drzewa
rozbrykane gwiazdy blasku
hałasując przebiegają drogę w poprzek

z boku po kolei przesuwa się
smak liści
zapach wiatru
dźwięk chmur
kształt radości
wygląd światła

tamten świat
usypia ptasim śpiewem

AGATA LINEK
AGATA LINEK POLAND, Polish language, Polish, living in Poland She comes from Stalowa Wola. A poet, prose writer, animator of culture, editor of volumes, reviewer of poetry, drama critic, copywriter. A holder of four degrees at the Jagiellonian University, where she is currently writing her PhD dissertation. A member of the Literary Group „Phoenix”, the Literary Association „Witryna” (where she is a secretary), the Polish Authors Association and Association of Polish Writers. She has won numerous national and international poetry and prose competitions. She made her debut in 2002. She published in local and nationwide, poetic anthologies and in USA, India, Australia, Slovakia, Ukraine. Her poems were translated into Slovak, English and Russian. They were also presented in the Polish Radio. She published four poetry collections: „Are You an Elf?” (2006, the Award of Rzeszów Association of Polish Writers for Podkarpackie Province Debut), „Laugh of a Night Butterfly” (2010), „Singing of a Dolphin” (2012, nominated to „Gałązka Sosny” Stalowa Wola City Literary Award) and “Whisper of a Puma” (2015, Polish-Ebglish version, “Gałązka Sosny” Award).No comments :

Post a Comment