Sunday, May 1, 2022

KRYSTYNA GRYS

 

 

We Are At Home

 

We put our

everyday life

brick by brick

but under the feet

more and more

unstable Polishness

 

The mind does not consent

to what surrounds it

 

Even passing time

won't dispel memory

about the Homeland

pecked piece by piece

 

With orders of wounds

inscribed in the history

of crosses scattered around the world

chews the scream

of those who suffer

 

 

Jesteśmy u siebie

 

Układamy naszą

codzienność

cegła po cegle

lecz pod stopami

coraz bardziej

chwiejna polskość

 

Umysł nie wydaje zgody

na to co osacza

 

Nawet przeciąg czasu

nie rozwieje pamięci

o rozdziobywanej

po kawałku Ojczyźnie

 

Z orderami ran

wpisana w historię

rozsianych po świecie krzyży

rozgryza wzniecony

przez cierpiących krzyk

 

 

Kosciuszko Square

 

The high school enriches

the mosaic of the park

with red bricks

 

Sulkowski Palace

brightens greenery

with a coat of new plasters

 

The park - an oasis for busy people

soothes shaky thoughts

 

The trees catch the smell of spring

Domestic willows, maples, beeches

get along with the dialect of leaves

with an exotic honey locust

a Chinese metasequoia

or a cypress tree

They grow in harmony

not knowing interpersonal

hatred

 

In the shadows perched a statue

restores the memory

of Greater Poland Insurgents

 

 

Plac Kościuszki

 

Liceum czerwienią cegły

wzbogaca

mozaikę parku

 

Pałac Sułkowskich

rozjaśnia zieleń

płaszczem nowych tynków

 

Park – oaza zabieganych

koi rozedrgane myśli

 

Drzewa łowią zapach wiosny

Swojskie wierzby klony buki

gwarą liści dogadują się

z egzotyczną iglicznicą

chińską metasekwoją

czy cypryśnikiem

Rosną zgodnie

obca im nienawiść

międzyludzka

 

W cieniu przysiadł pomnik

przywraca pamięć o

Powstańcach Wielkopolskich

                                                        

Saint John Paul Ii

 

At St. Peter’s Square

God closed the book of His mortality

with the wing of the wind

 

Heart of the earth, that He kissed, bleeds

is it longing for Him

or is it the wrath of God that shakes the earth

because we don't keep what we promised Him

 

He filled us with the Light of God's Word

with the balm of a smile He soothed aching hearts

He was building a bridge of understanding

between Christians

He was extinguishing the fire of wars with an olive branch

 

He was our Alpha and Omega

Our model in living suffering and dying

 

Will His words be reborn

in us and like a seed thrown

in the ground they will bring abundant yield

 

 

Święty Jan Paweł II

 

Na placu św. Piotra

Bóg skrzydłem wiatru

zamknął księgę Jego doczesności

 

Ziemi którą całował pęka serce

czy z tęsknoty za Nim

czy to gniew Boży trzęsie ziemią

bo nie dotrzymujemy danych mu obietnic

 

Wypełniał nas Światłem Słowa Bożego

balsamem uśmiechu koił zbolałe serca

Budował most porozumienia

między Chrześcijanami

Gałązką oliwną gasił zarzewia wojen

 

Był naszą Alfą i Omegą

Wzorem jak się żyje cierpi i umiera

 

Czy  Jego słowa odrodzą się

w nas i jak ziarno rzucone

w ziemię wydadzą obfite plony

 

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment