Wednesday, September 1, 2021

ELIZA SEGIET

 


ELIZA SEGIET

                                                                                              

In memory of Those who stayed there

 

Forever

 

For the love of the mountains

they go to places hard to reach

- to make dreams come true:

 

to be above the clouds,

to experience differently,

to see more.

 

For the love of the mountains

- they take risk.

Some of them reach

inhospitable summits.

Thirsty for adventures,

they are still trying.

 

Kazbek, Elbrus

are not just their plans

- they are the goals.

 

An order

of desires and certainty.

Despite everything, it’s worth it.

The language of time

will show who has arrived

and who has not managed.

 

For the love of the mountains

they return

or they stay forever.

Pamięci Tych, którzy tam zostali

 

Na zawsze

 

Z miłości do gór

idą w trudno dostępne miejsca

- spełniać marzenia:

 

być ponad chmurami,

doświadczać inaczej,

zobaczyć więcej.

 

Z miłości do gór

- ryzykują.

Niektórzy zdobywają

niegościnne szczyty.

Spragnieni przygód

wciąż próbują.

 

Kazbek, Elbrus

to nie tylko ich plany

- to cele.

 

Porządek

pragnień i pewności.

Pomimo wszystko warto.

Język czasu

pokaże, kto dotarł,

a kto nie podołał.

 

Z miłości do gór

wracają

 

albo zostają na zawsze.

 

 

Echo

 

On the rocky walls

suspended coffins.

Long ago mourned

they connect

the past with the present.

 

Prepared

for the soul to be closer to heaven?

Awarded for a good life?

 

Maybe just to

give them silence and peace,

when they themselves are silent?

 

In the Echo valley

still are alive

the sounds of history.

 

Prepared

for remembrance,

they hang

not to delight.

 

But to amaze!

 

Echo

 

Na skalnych ścianach,

zawieszone trumny.

Dawno temu opłakani

łączą

przeszłość z teraźniejszością.

 

Przygotowani,

by dusza miała bliżej do nieba?

Nagrodzeni za dobre życie?

 

Może tylko po to,

by dać im ciszę i spokój,

kiedy już sami milczą?

 

W dolinie Echo

wciąż żywe

odgłosy dziejów.

 

Przygotowani

na niezapomnienie,

wiszą

nie po to, by zachwycać.

 

Zadziwiają!

 


Below The Surface

 

In the blistering silence,

deedy,

thirsty for gems,

they burrow an uncertain future.

The unrest of the seekers disappears

with

the opalescence of the uncovered stone.

 

They keep looking

 

- one is not enough.

 

To fulfill their dreams of wealth,

they settle in the underground

Coober Pedy.

 

There,

in the desert,

it is better to live below the surface

– the lower the cooler

maybe

- the deeper the closer to the stone prize.

They burrow more corridors of hope

to say

I have everything. The world can be mine.

Worse, when at the decline of life

they understand that

 

- no loot

will resurrect lost time.

 

Pod powierzchnią

 

W skwarnej ciszy,

zapracowani,

spragnieni klejnotów

drążą niepewną przyszłość.

Niepokój poszukiwaczy znika

wraz

z opalizacją odkrytego kamienia.

 

Szukają dalej

- jeden to zbyt mało.

 

By spełniać marzenia o bogactwie,

osiedlają się w podziemnym

Coober Pedy.

 

Tam,

na pustyni,

lepiej mieszkać pod powierzchnią

– im niżej tym chłodniej

być może

- im głębiej tym bliżej do kamiennej zdobyczy.

Drążą kolejne korytarze nadziei,

 

by móc powiedzieć

mam wszystko. Świat może być mój.

Gorzej, gdy u schyłku życia

zrozumieją, że

 

- żadne zdobycze

nie wskrzeszą utraconego czasu.

 

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

 

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Author’s poems Questions and Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year 2017 and 2018 in Spillwords Press. Nominated for the Pushcart Prize 2019. Nominated for the iWoman Global Awards. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020. Laureate International Award Paragon of Hope (2020). Laureate World Award 2020 "Cesar Vallejo" for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021 Author's works can be found in anthologies and literary magazines worldwide.

 


No comments :

Post a Comment