Friday, February 1, 2019

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

FAITH


I saw death.

A man did not die,

but the faith in him.I saw a fall.

Yesterday of a man

- today of the people.Elements

are not our work.We create hatred,

- which kills.
Wiara

Widziałam śmierć.

Nie umierał człowiek,

lecz wiara w niego.Widziałam upadek.

Wczoraj człowieka

- dzisiaj ludzi.Żywioły

nie są naszym dziełem.Tworzymy nienawiść,

- która zabija.

MUEZZIN

In the background of burning torches,

in the screams of the shots

He sings.

He stayed in the minaret.

He pretends not to hear.He sings, sings, sings,

and life

happens next.

A fight for life.Muezin

W tle płonących pochodni,

w krzyku wystrzałów

On śpiewa.

Został w minarecie.

Udaje, że nie słyszy.Śpiewa, śpiewa, śpiewa,

a obok

dzieje się życie.

Walka o życie.


I GIVE NOTHING

For a heart I give a heart,

For love I give love,

for hate

I give nothing.Nic nie oddaję

Za serce daję serce,

za miłość daję miłość,

za nienawiść

nic nie oddaję.


TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Penal Revenue and Economic Criminal Law, Arts and Literature at Jagiellonian University, Film and Television Production in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it".

ELIZA SEGIET  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
No comments :

Post a Comment