Friday, July 1, 2022

KRYSTYNA GRYS

 


A Poem Written With Tears

 

Heaven on fire and smoke

Frightened birds

fled in panic

 

They glide with a snarl

iron

Disturbed

they sow furiously

fire and death

 

 

Rockets hurt

kindergartens and hospitals

From the caisson bombs

houses are empty

the streets turned gray

 

The wind is shredding the wings

about the skeletons of houses

The sky goes dead

from the boom of the guns

 

Echo cries with the children

carries in his arms

the lamentation of mothers

and the groans of the wounded

 

Man to man

he prepared this fate

How much longer

 

Earth is telling you again

drink spilled blood

and you already feel it is full

 

Wiersz pisany łzami

 

Niebo w ogniu i dymie

Spłoszone ptaki

uciekły w popłochu

 

Z warkotem suną

żelazne

Rozpanoszone

z furią sieją

ogień i śmierć

 

 

Rakiety rażą

przedszkola szpitale

Od kesonowych bomb

domy zieją pustką

poszarzały ulice

Wiatr strzępi skrzydła

o szkielety domów

Niebo głuchnie

od huku dział

 

Echo płacze razem z dziećmi

niesie w ramionach

lament matek i jęki rannych

 

Człowiek człowiekowi

zgotował ten los

Jak długo jeszcze

 

Ziemio znowu każą ci

spijać przelaną krew

a ty czujesz już jej przesyt

 

2

 

I dedicate the poem

Editors

A volunteer

Soldiers Irina

 

 

The call of her heart was driving her

for a fight

life with death

 

She followed her

love and longing of loved ones

 

In Donbas

sacrificed

young life

 

Crossing the shadow threshold

she took with her

unwritten articles

love for Ukraine

 

Blood on the lips

blossomed with a rose

 

Wiersz dedykuję

Redaktorce

Ochotniczce

Żołnierce Irinie

 

 

Zew serca wiódł ją

na walkę

życia ze śmiercią

 

Za nią podążyła

miłość i tęsknota bliskich

 

W Donbasie

złożyła w ofierze

młode życie

 

Przekraczając próg cienia

zabrała z sobą

nienapisane artykuły

miłość do Ukrainy

 

Na ustach krew

zakwitła różą

 

 

21st Century

 

The evil is spreading

black wings

shading all the land

 

Hearts are molding

Words are dripping with poison

 

The hate is striking

blindly blows

 

The land is covered by

sacrificial graves

 

Heaven is watching

the Cain’s children

and fencing itself

with acid rain

 

 

XXI wiek

 

Zło rozwija

czarne skrzydła

cieniem ogarnia ziemię

 

Serca pleśnieją

Słowa ociekają jadem

 

Nienawiść na oślep

zadaje ciosy

 

Ziemię zalegają

ofiarne groby

 

Niebo patrząc

na kainowe plemię

ogradza się

kwaśnym deszczem

 

KRYSTYNA GRYS

 

Krystyna Grys: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


2 comments :