Thursday, December 1, 2022

ELIZA SEGIET

 


Destiny

 

With a word

time cannot be stopped.

A fleeting moment

brings a chance

for a guise of stopping.

It exists

between morality and no morality

the good and the evil

me and us.

Till it is

we are.

 

Surrounds life

usual - unusual relation.

It can’t happen

is.

 

To people

and everyone else

sometimes

take place

unexpected situations.

 

Like what, grandpa?

 

War, accident...

 

I‘m sorry for one thing-

you can never buy a ticket,

to escape the destiny.

 

Translated By Ula de B.

Przeznaczenie

 

Słowem

nie można zatrzymać czasu.

Ulotny moment

ma szansę

na pozorne zastopowanie.

On istnieje:

 – pomiędzy moralnością i jej brakiem,

 – dobrem i złem,

 – mną a nami.

Póki jest

 – jesteśmy.

 

Życie otacza

zwykła – niezwykła relacja.

To nie może się przytrafić

 – jest.

 

Ludziom

i wszystkim innym

czasem

przydarzają się

niespodziewane sytuacje.

 

 – Na przykład jakie, dziadku?

 

Wojna, wypadek...

 

Żałuję jednego

nie można kupić biletu,

by uciec od przeznaczenia.

 

Prosthesis

 

It used to be different.

 

Better?

 

More interesting!

 

There were faces,

not avatars.

 

Conversation

not letters on the screen.

 

Words had the color of the voice

or the smell of print.

 

We didn’t take for granted

being connected with the world.

 

Grandpa, what are you talking about?

 

I said it wrong

today the phone is the extension of the hand

 

the prosthesis of the present.

 

Translated By Artur Komoter

Proteza

 

Kiedyś było inaczej.

 

Lepiej?

 

Ciekawiej!

 

Były twarze,

nie awatary.

 

Rozmowa

nie litery na ekranie.

 

Słowa miały barwę głosu

albo zapach druku.

 

Na wyciągnięcie ręki nie byliśmy

połączeni ze światem.

 

 – Dziadku, o czym mówisz?

 

Źle powiedziałem:

dzisiaj przedłużeniem ręki jest telefon

 – proteza współczesności.

 

A Desolate Place

 

Nature wakes to ponderings

at beauty

of self-created magic.

Meadows attract flying insects,

people are lured by multicolored gardens,

a desert is for those,

who can find themselves in its

seemingly raw beauty.

 

It’s hard to find roses

hidden among the countless quantity

of specks of sand.

 

In this desolate place

human’s dialogue with an omnipresent void,

among the multiplicity,

brings awareness

of the essence of existence.

Time and space

– always together.

 

Translated By Ula De B.

 

Bezludzie

 

Natura budzi do rozmyślań

nad pięknem

stworzonej przez siebie magii.

Łąki wabią owady,

ludzi nęcą wielobarwne ogrody,

pustynia jest dla tych,

którzy potrafią odnaleźć się w jej

pozornie surowym pięknie.

 

Ciężko odszukać róże

ukryte pośród niezliczonej ilości

drobinek piachu.

 

Na tym bezludziu

dialog człowieka z wszechobecną pustką,

pośród wielości,

uświadamia

istotę istnienia.

Czas i przestrzeń

 – zawsze razem.

 

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy at Jagiellonian University. Received Global Literature Guardian Award – from Motivational Strips, World Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) 2018. Nominated for the Pushcart Prize 2019 and 2021. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020, International Award Paragon of Hope (2020). World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021, World Award Premiul Fănuș Neagu 2021. Finalist Golden Aster Book World Literary Prize 2020.It is in the last stage of an international competition Mili Dueli 2020. At the international Festival of Poetry CAMPIONATO MONDIALE DI POESIA (2021/2022) she won the title of vice-champion of the world. Award BHARAT RATNA RABINDRANATH TAGORE INTERNATIONAL AWARD (Marc 2022).

 


No comments :

Post a Comment