Thursday, July 1, 2021

ELIZA SEGIET

 


ELIZA SEGIET

 

Loss

 

It’s not that

she has stopped thinking about you.

Maybe in your memory

she is wan.

 

For her

you are still

 not the meaning of existence,

but a warning.

 

A what? What are you talking about?

I didn’t do anything to her.

 

Apart from the false promises,

you gave her those days

in which you really were.

 

Although she remembers your touch,

she no longer believes

it was real.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

 

Strata

 

Nie jest tak,

że przestała o tobie myśleć.

Może w twojej pamięci

ona już blednie.

 

Dla niej

wciąż jesteś

 już nie sensem istnienia,

lecz przestrogą.

 

Jaką? O czym mówisz?

Nic jej nie zrobiłem.

 

Oprócz kłamliwych obietnic

dałeś te dni,

w których byłeś naprawdę.

 

Choć pamięta twój dotyk,

już nie wierzy,

że był prawdziwy.

 

Tangles

 

Memories rustle in her,

but she knows

he is where he belongs –

with the one he doesn’t love

but is with,

with the one

he cheats on.

 

Bathed, rested,

ready for new experiences,

every day

he went out to handle affairs.

 

She doesn’t want to be the second,

third, or next one anymore…

 

Memories remain

 those tangles of common time

and regret that

he always went back to where

he came from.

 

He was everything to her,

she

– a variety to the monotony.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

 

 

Sploty

 

Szeleszczą w niej wspomnienia,

ale wie, że

on jest tam, gdzie jego miejsce –

przy tej, której nie kocha, a z nią jest,

przy tej,

którą zdradza.

 

Wykąpany, wypoczęty,

gotowy na nowe doznania,

każdego dnia

wychodził załatwiać sprawy.

 

Nie chce już być tą drugą,

trzecią, kolejną…

 

Pozostały wspomnienia

 te sploty wspólnego czasu

i żal, że

zawsze wracał tam, skąd przychodził.

 

Był dla niej wszystkim,

ona

– urozmaiceniem monotonii.

 

 

Concern

 

The silence

brought back

a volatile draft of the past.

Listening to herself,

she was silent.

 

Rising from her knees,

she knew that with concern

she could stop reality.

At the turn of her life,

she realized

that tomorrow depends on her.

 

She fought

not for her survival.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

 

Troska

 

Cisza

pozwoliła przywołać

ulotny powiew przeszłości.

Zasłuchana w siebie,

milczała.

 

Podnosząc się z kolan,

wiedziała, że troską

może zatrzymać rzeczywistość.

Na zakręcie życia

zrozumiała,

że jutro zależy od niej.

 

Walczyła

nie o swoje przetrwanie.

 

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Author’s poems Questions and Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year 2017 and 2018 in Spillwords Press. Nominated for the Pushcart Prize 2019. Nominated for the iWoman Global Awards. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020. Laureate International Award Paragon of Hope (2020). Laureate World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. She received the title of Literoma Nari Samman 2021. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021 Author's works can be found in anthologies and literary magazines worldwide.

 

No comments :

Post a Comment