Saturday, January 1, 2022

ELIZA SEGIET

 


ELIZA SEGIET

 

Appearance

 

 

Mantled with understatements,

 

after the years we see that

 

 

- not everything is as

 

we thought.

 

When we were needed

 

- they were with us.

 

 

Now

 

they don’t waste time

 

- they leave.

 

 

Apparent, loyal friends

 

have their own plans.

 

 

 

Pozory

 

 

Otuleni w niedopowiedzenia,

 

po latach dostrzegamy

 

 

- nie wszystko jest takie,

 

jak myśleliśmy.

 

Kiedy byliśmy potrzebni

 

- byli z nami.

 

 

Teraz już

 

nie marnują czasu

 

- odchodzą.

 

 

Pozorni, wierni przyjaciele

 

mają swoje plany.

 

 

 

 

Crease

 

Is there any sense?

 

Maybe just for a try?

 

 

Resurrecting friendship

 

is like

 

filling a blown egg.

 

There will always be

 

a gap, void,

 

that

 

will not allow you to return

 

to the state it was before.

 

 

An attempt

 

may seemingly succeed,

 

but

 

the painful crease inside

 

will someday resurrect.

 

 

Zmarszczka

 

 

Czy jest sens?

 

Może tylko na próbę?

 

 

Wskrzeszanie przyjaźni

 

jest jak

 

wypełnianie wydmuszki.

 

Zawsze pozostanie jakaś

 

wyrwa, pustka,

 

która

 

nie pozwoli na powrót

 

do stanu sprzed.

 

 

Próba

 

pozornie może się udać,

 

lecz

 

bolesna zmarszczka wewnątrz

 

kiedyś zmartwychwstanie.

 

 

 

Contours

 

 

Now

 

they don’t need anything from her,

 

they have no reason to call

 

after all

 

she could always manage,

 

and they

 

- are fine without her.

 

 

Once again, she understood

 

that friendship

 

was an illusion.

 

 

After the years, she remembers

 

only the contours

 

of hands outstretched in need.

 

 

Once,

 

the sound of the phone

 

cut through her silence,

 

now

 

- only she remains.

 

 

 

Kontury

 

 

Teraz już

 

nic od niej nie potrzebują,

 

nie mają po co dzwonić

 

przecież

 

zawsze sobie radziła,

 

a im

 

- dobrze bez niej.

 

 

Kolejny raz zrozumiała,

 

że przyjaźń

 

była iluzją.

 

 

Po latach pamięta

 

już tylko kontury

 

rąk wyciąganych w potrzebie.

 

 

Kiedyś,

 

dźwięk telefonu

 

przecinał jej ciszę,

 

teraz

 

- została tylko ona.

 

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Author’s poems Questions and Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year 2017 and 2018 in Spillwords Press. Received Global Literature Guardian Award – award from Motivational Strips, World. Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) (December 2018). In Poet's Yearbook, as the author of Sea of Mists, she was awarded with the prestigious Elite Writer’s Status Award as one of the best poets of 2019 (July 2019). She was awarded World Poetic Star Award by World Nations Writers Union – the world’s largest Writers’ Union from Kazakhstan (August 2019). Her poem Order from volume Unpaired was selected as one of the 100 best poems of 2019 in International Poetry Press Publications (Canada). Nominated for the Pushcart Prize 2019. Nominated for the iWoman Global Awards (2019). Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020. Laureate International Award Paragon of Hope (2020). Laureate “The Most Outstanding Of 2020” in Central America. Obtained certificate of appreciation from Gujarat Sahitya Academy and Motivational Strips for literary excellence par with global standards (2020). Winner of Special Jury recolonization Award Sahitto International Award for Literature 2021. Laureate Premiul Fănuș Neagu -  2021. Finalist "Golden Aster Book" World Literary Prize 2020 (2021) (Italy). Finalist of the  „Festival „Europen Poetry  ChampionshiIp 2021". Finalist Mili Dueli 2021 Poetry Contest. Author's works can be found in anthologies, separate books and literary magazines worldwide.


No comments :

Post a Comment