Saturday, April 1, 2023

KATARZYNA DOMINIK

 


The Most Beautiful Thought Of God

 

From the day she was born

she always heard:

later not now

 

Over the years she has been:

(for others)

one step too far

one touch too close

(for herself)

too normal

to be unique

 

On the scrap of dreams

she only wanted one thing:

simply to be

God's most beautiful thought

 

Najpiękniejsza myśl Boga

 

Od dnia narodzin

wciąż słyszała:

później nie teraz

 

Przez lata była:

(dla innych)

jeden krok za daleko

jeden dotyk za blisko

(dla siebie)

zbyt zwyczajna

by być wyjątkową

 

Na skrawku marzeń

pragnęła tylko jednego:

być tak po prostu

najpiękniejszą myślą Boga

 

Life In Spite Of It

 

another painful examination

and the hundredth stab

under the pillow

one thought too far

one word too close

 

on the last straight line of life

the memory is still alive

 

for some reason

I'm going into the dark

 

I disappear

 

Życie na przekór

 

kolejne bolesne badanie

i setne ukłucie

pod poduszką

jedna myśl za daleko

jedno słowo za blisko

 

na ostatniej prostej

pamięć jeszcze żywa

 

z jakiegoś powodu

odchodzę w mrok

 

znikam

 

Tourist

 

I wish I could fall under the mountain

for thousands of meters,

pick an apple from paradise,

there where is Adam!

 

I feel the weight of my hand back.

I want but I can't

touch the dawn.

 

Break.

 

When I lean out the window

which extinguishes

the view of sleep,

I am making another fullness.

 

I am becoming a substitute

for the shadow of those

who will come

when I reach the ground.

and I will curse the moon.

 

Turystka

 

Chciałabym spaść pod górą,

na tysiące metrów,

zerwać jabłko z raju,

gdzie Adam!

Czuję ciężar ręki wstecz.

Chcę nie mogę

dotknąć świtu.

 

Przerwa.

 

Kiedy wychylam się przez okno,

które wygasza widok na sen,

sztukuję kolejną pełnię.

Staję się namiastką cienia tych,

którzy przyjdą,

gdy dotrę do ziemi.

i przeklnę księżyc.

© Kasia Dominik

 

KATARZYNA DOMINIK

 

KATARZYNA DOMINIK: Born in 1982. Historian, graduate of doctoral studies, publicist, writer, poet. Laureate of literary, poetic and photographic competitions. A propagator and an ambassador of the DKMS Base of Stem Cell Donors Poland as well as an animator of local culture and a promoter of regional tradition. An activist of the Association of former Bone Marrow Transplantation Patients in Katowice, the Foundation “Lokujmy w Dobro” (Let's invest in Good), the Association of Polish Authors O/Warszawa II (Warsaw) and the John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, as well as a co-founder and a member of the Tilia Literary Association and a member of the "Rubikon" Literary Club. Publications in numerous poetry magazines. A historian by profession, but a writer by passion. An author of numerous scientific and historical publications and fifteen different author's poetry volumes.

 

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka. Laureatka konkursów literackich, poetyckich oraz fotograficznych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz  animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach, Fundacji Lokujmy w Dobro, Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Warszawa II oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, a także współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Literackiego Tilia, członkini Klubu Literackiego „Rubikon”. Publikacje w licznych czasopismach poetyckich. Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Autorka licznych publikacji naukowych i historycznych oraz 15 tomików autorskich.

 


No comments :

Post a Comment