Sunday, July 1, 2018

ELIZA SEGIETELIZA
SEGIET

FAÇADE


Yesterday

she met

with the past.She was hoping

that she was gone into oblivion.

Now she knows that she will not be silent.

Those days still entice.On a short, one-way

—like life—street

she wanted to see an old house

with a wall that was marked

by her love.Someone was renovating the façade.

He painted over the signs

and shouted from above:do not worry, it'll be fine!The same words she has heard before,

but

this voice sounded different:do not worry, it'll be fine.On the wall

of a townhouse without a future

there was no more sign of time.On a short, one-way

—like life—street

one can paint over words,but there is no paint

for erasing memory.Fasada

Wczoraj

spotkała się

z przeszłością.Miała nadzieję,

że ona odeszła w niepamięć.

Teraz wie, że nie milknie.

Wciąż wabią tamte dni.Na krótkiej, jednokierunkowej

– jak życie – ulicy

chciała zobaczyć stary dom

z namalowanym na murze śladem

jej miłości.Ktoś remontował fasadę.

Zamalowywał napisy

i z wysokości krzyczał:nie martw się, będzie dobrze!Takie same słowa już wcześniej słyszała,

tylko

ten głos brzmiał inaczej:nie martw się, będzie dobrze.Na ścianie

kamienicy bez przyszłości

zniknął już ślad czasu.Na krótkiej, jednokierunkowej

– jak życie – ulicy

można zamalować słowa,ale nie ma farb

do wymazania pamięci.


AWAKENED

She feels the wind shifting time,

the memories of people from dreams

graying.

Now awakened.In reality they are different.

Real.

But is it worth dreaming about them?

Nights

sensitise.


Przebudzona


Czuje jak wiatr przesuwa czas,

siwieją wspomnienia

ludzi ze snów.

Już przebudzona.Na jawie jest inaczej.

Realni.

Ale czy warto o nich śnić?

Noce

wyczulają.


ROCK

She flashed in your life

like a point from everyday life.

Why did you delude her?

You pretended to be a diamond,

when you're just a shard

that hurts.You're not a diamond,

an amber,

not even a shard.

You're a rock!


Kamień


Mignęła w twoim życiu

jak przecinek od codzienności.

Czemu ją łudziłeś?

Udawałeś brylant,

a jesteś tylko szkłem,

które rani.Nie jesteś brylantem,

bursztynem,

nie jesteś nawet szkłem.

Jesteś kamieniem!

ELIZA
SEGIET

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy, completedpostgraduatestudies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and LiteratureatJagiellonianUniversity, as well as Film and TelevisionProduction in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author'sworks can be found in anthologies and literarymagazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Kosovo, Sweden,Scotland,USA)

Eliza Segiet  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent  jak czas wykorzystać”. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, USA.


No comments :

Post a Comment