Wednesday, August 1, 2018

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

IT WAS THE SAME

There will no longer be home,

smoke from the chimney.

There will be no tomorrow.

Rotten beams

cannot withstand the pressure of time.

In the crooked house

a hunched woman

– waits.It's like it used to be,

out there behind the house flows a river.

Only now

the children do not have time to look at old age.Time took away youth

– like the night takes away the evening.There is no longer smoke from the chimney,

no chimney,

and there behind the house

still flows a river.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Było tak samo

Nie będzie już domu,

dymu z komina.

Nie będzie jutra.

Zmurszałe belki

nie wytrzymują naporu czasu.

W przechylonym domu

zgarbiona kobieta

– czeka.Jest tak, jak było kiedyś,

tam za domem płynie rzeka.

Tylko teraz

dzieci nie mają czasu patrzeć na starość.Czas zabrał młodość

– jak noc zabiera wieczór.Nie ma już dymu w kominie,

nie ma komina,

a tam za domem

wciąż płynie rzeka.


CONSTELLATIONS

He missed out on life.

He forgot that it passes so fast.He said:

when I was still big

I did not reach for them.Today I know,

that it will be easier for me to pick mushrooms

than point at the clouds with my finger.But he also knows

that he can no longer stand up straight.

The time has passed

when he could

watch the constellations of stars.Konstelacje

Przegapił życie.

Zapomniał, że tak szybko przemija.Powiedział:

kiedy byłem jeszcze duży

nie sięgałem po nie.Dzisiaj już wiem,

że łatwiej mi będzie zbierać grzyby

niż palcem pokazać chmury.Ale też wie,

że już nie uda mu się wyprostować.

Umknął czas

kiedy mógł

oglądać gwiezdne konstelacje.


SHE WAS FAR AWAY

Somewhere

in the midst of the theatre of life

she sought shelter

to not return to the past.

She could not.

It followed her.She could not forget

the pattering of German officers

and fear

is it today?She hid in her

the past time-

like a stone

holds onto eternity.Była daleko

Gdzieś

pośród aktów teatru życia

szukała schronienia,

by nie wracać do przeszłości.

Nie umiała.

Ona szła za nią.Nie mogła zapomnieć

stukotu niemieckich oficerek

i lęku

czy to już dzisiaj?Skryła w sobie

miniony czas-

jak kamień

zatrzymuje wieczność.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author of the Month (June 2017) in The Year of the Poet 14 in the USA. Author's poem "Questions" was the Publication of the Month (August 2017) in Spillwords Press. International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Laureate of the International Special Prize "Frang Bardhi – 2017". Author of the Month of January/February (2018) in Spillword Press. Autor of the Month of May ( 2018) in Our Poetry Archive. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Philippines, India, Canada, Kosovo, Singapore, Scotland, Spain, Sweden, USA, United Kingdom, Zambia).

ELIZA SEGIET  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca  spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”. Autor miesiąca czerwca 2017 w The Year of the Poet 14 w USA. Jej wiersz „Pytania” był publikacją miesiąca sierpnia 2017 w Spillwords Press. Wiersz „Pytania” jest Międzynarodową Publikacją Roku 2017 Spillwords Press. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Specjalnej “Frang Bardhi – 2017. Autor miesiąca styczeń/luty 2018 w Spillwords Press. Autor miesiąca maja 2018 w Our Poetry Archiwe. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Chile, Filipiny, Hiszpanii, Indie, Kanada, Kosowo, Singapur, Szkocja, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Zambia).No comments :

Post a Comment