Sunday, January 1, 2023

ELIZA SEGIET

 


Confidant

 

Are they illusion

God, Allah, Satan?

The truth is human,

who with the shy whisper

turns to the own

invisible, spiritual guide.

Wanting,

for affiliation with him

to be a celebration and a every day’s light

one has to see those close by

 – believers and nonbelievers.

 

When the hail of thoughts and innuendos

doesn’t allow for peace,

in which harmony will be the unity of body and soul,

it’s time,

to believe,

and from the shapeless image

to form a shape

of your silent confidant.

The prior imagining

will become a luminous hill

– enchanted in faith.

 

The universe will fit everyone in,

the visible and the invisible,

searching for those,

who have already found the way.

 

Translated Ula De B.

 

Powiernik

 

Czy iluzją są

Bóg, Allah, Szatan?

Prawdą jest człowiek,

który nieśmiałym szeptem

zwraca się do swojego

niewidzialnego, duchowego przewodnika.

Chcąc,

by obcowanie z nim

było świętem i światłem codzienności,

trzeba widzieć tych obok

wierzących i niewierzących.

 

Kiedy grad myśli i niedopowiedzeń

nie pozwala na spokój,

w którym harmonią będzie jedność duszy i ciała,

to czas,

by uwierzyć,

a z bezkształtnego wyobrażenia

stworzyć kształt

swojego milczącego powiernika.

Wcześniejsza imaginacja

stanie się świetlistym wzgórzem

zaklętym w wiarę.

 

Wszechświat pomieści wszystkich,

widzialnych i niewidzialnych,

poszukujących i tych,

którzy już odnaleźli drogę.

The God Of Good

 

Damn war

makes you ripen your beliefs.

The order means

action!

 

Yet, not all of us are soldiers.

Those who are children of the God of Good,

must to create a new,

different reality.

The one,

that is incomprehensible to them.

To kill, to destroy,

Later maybe to live,

but with remorse.

To fulfill the expectations of others

is a fight against oneself,

but the mind prepared to enter the arena

is like armed grenades.

 

You have to fight for freedom!

Without it you’ll be left with only

a blurry gaze

even at the scorching sun,

which in their minds is

trapped in sleep.

 

Translated By Dorota Stępińska

Bóg Dobra

 

Przeklęta wojna

zmusza do wybarwienia przekonań.

Rozkaz znaczy

działać!

 

Jednak nie wszyscy są żołnierzami.

Ci, którzy są dziećmi Boga Dobra,

też muszą tworzyć nową,

inną rzeczywistość.

Taką,

która jest dla nich niezrozumiała.

Zabijać, niszczyć,

później – być może  żyć,

ale z wyrzutami sumienia.

Ukoronować oczekiwania innych

to walka wbrew sobie,

lecz myśli przygotowane do wejścia na arenę

są jak uzbrojone granaty.

 

Trzeba walczyć o wolność!

Bez niej będzie

przytłumione spojrzenie

nawet na palące słońce,

które w ich umysłach

tkwi w uśpieniu.

Prominence

 

It emerged from water?

Fire? Chaos?

God created it?

Which one?

 

The world split by faith,

unexpectedly joined in unison.

Unified by common power

the invisible enemy.

 

And maybe there’s one God?

For everyone, regardless of faith.

Maybe it’s a consecutive Big Bang,

but one,

which leads to the destroying.

 

Royal name of the pestilent

brought him prominence.

 

Inglorious laud of the murderer

 

The destroyer emerged from water?

Fire? Chaos?

Man created it?

Animal?

 

Did...

 

Translated By Ula De B

 

Rozgłos

 

Wyłonił się z wody?

Ognia? Chaosu?

Stworzył go Bóg?

Ale czyj?

 

Świat podzielony wiarą

niespodziewanie stał się jednością.

Scalony przez jedną siłę


 – niewidzialnego wroga.

 

Może Bóg jest jeden?

Każdemu, bez względu na wiarę.

Może to kolejny Wielki Wybuch,

tylko taki,

który dąży do niszczenia.

 

Królewskie imię śmiercionośnego

przyniosło mu rozgłos.

 

Niechlubną chwałę mordercy.

 

Niszczyciel wyłonił się z wody?

Ognia? Chaosu?

Stworzył go człowiek?

Zwierzę?

 

Czy...

 

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy at Jagiellonian University. Received Global Literature Guardian Award – from Motivational Strips, World Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) 2018. Nominated for the Pushcart Prize 2019 and 2021. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020, International Award Paragon of Hope (2020). World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021, World Award Premiul Fănuș Neagu 2021. Finalist Golden Aster Book World Literary Prize 2020.It is in the last stage of an international competition Mili Dueli 2020. At the international Festival of Poetry CAMPIONATO MONDIALE DI POESIA (2021/2022) she won the title of vice-champion of the world. Award BHARAT RATNA RABINDRANATH TAGORE INTERNATIONAL AWARD (Marc 2022).


No comments :

Post a Comment