Sunday, January 1, 2023

JOLANTA SZKUDLAREK

 


Mosaic Tablets

 

Every day I walk

toward the sun

I remind myself of the Ten Commandments

love your neighbor

do not covet what is not yours

give love to your mother father

 

I fall on my knees

over me the roof of illusions

opens the gates brightly and brilliantly -

 

I look to the heavens -

I can't save myself alone

In you

Lord hope

 

Mojżeszowe tablice

 

Każdego dnia podążam

w stronę słońca

przypominam sobie dziesięć przykazań

kochaj bliźniego

nie pożądaj tego co nie twoje

matkę ojca darz miłością

 

Upadam na kolanach

nade mną złudzeń dach

otwiera wrota jasno i rzęsiście -

 

Patrzę w niebiosa -

sama nie ocalę siebie

w Tobie

Panie nadzieja

 

Jolanta Szkudlarek "Lilia"

 

 

The Silence Of Faith

 

Silence

drags shadow and darkness

with a voice without a voice

touches the lips - mocks with a vacuum

Weaves shrouds of breeze in the sky

 

Eyes cold

do not dream and do not cry

They look into the mirror

of the future

Silence kneels at the threshold of misery

To pray for faith to God

 

Exhortations and grief have fallen silent

The deafness on the leaves of the clouds plays

- Oh my God !

The stream of silence in helplessness is dying

 

CISZA WIARY

 

Cisza

wlecze cień i mrok

głosem bez głosu

dotyka ust - próżnią drwi

tka całuny powiewne w niebie

 

Oczy zimne

nie śnią i nie płaczą

zaglądają w zwierciadło

przyszłości

milczenie klęczy u niedoli progu

by się modlić o wiarę do Boga

 

Nawoływania i żal ucichł

głusza na liściach obłoków gra

- o Boże mój !

strumień ciszy w bezradności kona

 

Jolanta Szkudlarek "Lilia "

 

In You Lord Hope

 

in the trap of autumn drops

soul is kissed by the cool lips of November

tears flow

 

I spit out of my mouth the hot lead of days

of melted - confessions

Merciful Father who is in heaven

Please humbly look at me

 

Penitent I kneel

I hide everything in the sweet silence of heaven

I try in the words of prayer to reach You God

in Your light intimidated I will experience solace

My aching heart will rest

 

Lord you are the light

in the cloudy time

 

W TOBIE PANIE NADZIEJA

 

w potrzasku jesiennej kropli

duszę całują chłodne wargi listopada

łzy spływają

 

Wypluwam z ust gorący ołów dni

przetopionych - wyznań

Ojcze miłosierny który jesteś w niebie

proszę pokornie spójrz na mnie

 

Skruszona klęczę

wszystko w słodkiej ciszy nieba skrywam

próbuję w słowach modlitwy dotrzeć do Ciebie Boże

w Twoim świetle onieśmielona ukojenia doznam

serce zbolałe odpocznie

 

Panie jesteś blaskiem

w pochmurny czas

 

Jolanta Szkudlarek "Lilia"

 

JOLANTA SZKUDLAREK

 

JOLANTA SZKUDLAREK: Born in 1957 in Łopuchów Wielkopolska, Poland, European Union. Two volumes of poetry... Suffering, Wspólna Droga, My poems were included in the Anthology of Polish Authors.. In addition, in various Almanacs. I belong to Kołobrzeski Association of Polish. JOLANTA SZKUDLAREK: Urodzona w 1957 r w Łopuchowie Wielkopolska,Polska,Unia Europejska. W dorobku dwa tomiki poetyckie...Cierpienie, Wspólna Droga, Moje wiersze znalazły się w Antologii Autorów Polskich..oprócz tego w różnych Almanachach .Należę do Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich..

 


No comments :

Post a Comment