Friday, June 1, 2018

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

HOMETOWN

Welcomed me with spring wind
on my way home from wandering
I enter into the world of childhood
with a joyful memory
Like in a frame there’s moving the cavalcade
of The 17th Uhlan Regiment’s orchestra
Bandmaster Dzidek on a white horse
puts the trumpet to his lips
From the crazed instruments
the air twitched vibrates with melody
Rain of emotions flows down my back
I go to the roll-call square of the 55th Infantry Regiment
The monument with an eagle
spreading his wings like protecting
the soldiers in premonition of danger
The clock strikes on the town hall tower
brings back the reality measures time
irrevocably gone
The town lives its presence
Keeping history
beneath the cloak of new plasters
Leszno – the town of my happiness and failures
lighting with greenery
I breathe the colour of streets the scent of rain
I’m a part of it

______


Rodzinne miasto

Powitało mnie wiosennym wiatrem
w powrotnej drodze z tułaczki
Wchodzę w świat dzieciństwa
radosnym wspomnieniem
Jak w kadrze przesuwa się kawalkada
orkiestry 17 Pułku Ułanów
Kapelmistrz Dzidek na białym koniu
przykłada trąbkę do ust
Od oszalałych instrumentów
zadrżało powietrze wibruje melodią
Deszcz wzruszenia spływa po plecach
Ruszam na plac apelowy 55 Pułku Piechoty
Na środku pomnik z orłem
Rozwarł skrzydła jakby w przeczuciu
zagrożenia chciał osłonić wojsko
Na ratuszowej wieży bije zegar
Przywraca rzeczywistość odmierza czas
odchodzący bezpowrotnie
Miasto żyje teraźniejszością
Historię przechowuje
pod płaszczem nowych tynków
Leszno – miasto moich szczęść i porażek
rozświetlone zielenią
Oddycham barwą ulic zapachem deszczu
jestem jego cząstką

THE MUSEUM IN GRABONOG

A small windmill
like a faithful squire
keeps watching the museum

Along the fence the beehives
pretending to be a small town
With an established order
a hard-working life goes there by

From the shadow of trees
permeated with sunlight
slowly emerge white walls
of the Bojanowski Museum

The interior pulses
with the folklore of Biskupizna
The figures
in folk costumes
frozen in dancing poses

The spinning wheels spin
memories about spinner women
The souls flew away
from the old irons
The tools corroded by time
stand in the majesty of
well fulfilled work

______


Muzeum w Grabonogu

Mały wiatrak
jak wierny giermek
stoi na straży przy muzeum

Wzdłuż płotu ule
udają miasteczko
Tutaj ustalonym porządkiem
toczy się pracowite życie

Z cienia drzew
przesiąkniętych słońcem
wyłania się bielą ścian
Muzeum Bojanowskiego

Wnętrze pulsuje
folklorem Biskupiny
W tanecznych pozach
zastygły postacie
w ludowych strojach

Kołowrotki przędą
wspomnienia o prząśniczkach
Ze starych żelazek
uleciały dusze
Narzędzia skorodowane przez czas
stoją w majestacie
dobrze spełnionej roboty

WHITE LADY OF RYDZYNA CASTLE

At midnight
in a mantilla
made of fog
she lingers around
the palace chambers

The sound of wind
follows her
Noisily opening windows
turned gray

An owl rumbles
ominously
A cat runs away
on scared
paws

She gathers in corners
the shadows of memories
ties them in a veil of night

______


Biała dama z rydzyńskiego zamku

O północy
cała w mgieł
mantyli
snuje się przez
pałacowe komnaty

Pogłos wiatru
podąża za nią
Z trzaskiem otwiera
posiwiałe okna

Sowa pohukuje
złowieszczo
Kot ucieka
na wystraszonych
łapach

A ona zbiera po kątach
cienie wspomnień
wiąże je w welon nocy

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS; She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment