Saturday, June 1, 2019

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

ODORLESS ROSES

Between odorless roses,
with an always silent friend,
in the smell of the desert
the Beduin goes.
Under the umbrella of the sky
is the other one.
When the sun becomes a memory 
it drifts away.
Close, yet distant
in the morning they find already
the silent unity of gestures.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Bezwonne róże

Pomiędzy bezwonnymi różami,
z zawsze milczącym przyjacielem,
w zapachu pustyni
idzie Beduin.
Pod parasolem nieba
jest z nim ten drugi.
Kiedy słońce staje się wspomnieniem 
odpływa.
Bliscy, a jednak oddaleni
już o poranku znajdują
milczącą jedność gestów.
BUNCHES OF FRUIT

My dream island
is soaked with the smell of
oleander, jasmine,
and in the gap between the cliffs
illuminated by the extent of azure.

Mine is
shapeless, bordered by sadness
and desire.

The sea gave up everything
it had previously received.
How much of the world is here!
A symphony of elements.

And where are the bunches of fruit?

I know.
They grow on trays
bedewed with memories of the tropics,
they look for shade
and tempt with the effusion of colors.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Kiście owoców

Moja wyspa marzeń
jest nasączona zapachem
oleandrów, jaśminów,
a w szczelinie między klifami
rozświetlona połacią lazuru.

Moja jest
bezkształtna, okalana smutkiem
i pragnieniem.

Morze oddało wszystko,
co wcześniej dostało.
Ileż tu świata!
Symfonia żywiołów.

A gdzież są kiście owoców?

Wiem.
One rosną na tacach
zroszonych wspomnieniami tropików,
szukają cienia
i kuszą feerią barw.
SKIES

When the wings fall 
you dive.
You need a moment
to again
rise to the skies.
You have to believe in yourself.
Someone needs to do it first.
Then
others will believe
that you can
also glide.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Przestworza

Kiedy opadają skrzydła 
pikujesz.
Potrzebujesz chwili,
aby znów
wzbić się w przestworza.
Musisz uwierzyć w siebie.
Ktoś pierwszy musi to zrobić.
Wtedy
inni uwierzą,
że ty też
potrafisz szybować.


ELIZA SEGIET
ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Zambia).1 comment :