Tuesday, November 1, 2022

ELIZA SEGIET

 


Jokester

 

We frolic with death,

every day we joke about life.

And it slips by.

Every day we get closer

to no longer being human,

instead to being

only a body

and a memory

in the minds of the Jokesters.

 

Figiel

 

Figlujemy ze śmiercią,

codziennie żartujemy z życia.

A ono umyka.

Każdego dnia mamy bliżej,

aby przestać być człowiekiem,

a stać się

tylko ciałem

i wspomnieniem

w umysłach Figlarzy.

Involuntarily

 

When we are

anointed with life,

marked by destiny,

we wonder

why

the same Demiurge

gives us life and death?

Why

do we have to

agree on destiny?

 

Often 

involuntarily.

Mimo woli

 

Kiedy zostajemy

namaszczeni życiem,

naznaczeni przeznaczeniem,

zastanawiamy się

dlaczego

ten sam Demiurg

daje nam życie i śmierć?

Dlaczego

musimy

godzić się na przeznaczenie?

 

Często 

mimo woli.

 

For Professor Jozef Lipiec

Desk

 

No one can think for anybody else –

 

once said a professor to a student.

 

He was right.

After all, those new thoughts

can no longer

be lead to the end.

 

Through the shut curtains

the rays of life shine no more.

Only

the papers scattered on the desk

look as if they are waiting

for someone –

the chosen one.

The one,

who will never

sit by it again.

Profesorowi Józefowi Lipcowi

Biurko

 

Nikt inny nie może za nikogo myśleć –

 

powiedział kiedyś profesor do studentki.

 

Miał rację.

Przecież tych rozpoczętych myśli

nie da się już

doprowadzić do celu.

 

Przez zasłonięte kotary

nie dochodzą już promienie życia.

Tylko

porozrzucane na biurku kartki

wyglądają jakby czekały

na człowieka –

tego jedynego.

Tego,

który już nigdy

przy nim nie usiądzie.

Translated By Artur Komoter

 

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy at Jagiellonian University. Received Global Literature Guardian Award – from Motivational Strips, World Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) 2018. Nominated for the Pushcart Prize 2019 and 2021. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020, International Award Paragon of Hope (2020). World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021, World Award Premiul Fănuș Neagu 2021. Finalist Golden Aster Book World Literary Prize 2020.It is in the last stage of an international competition Mili Dueli 2020. At the international Festival of Poetry CAMPIONATO MONDIALE DI POESIA (2021/2022) she won the title of vice-champion of the world. Award BHARAT RATNA RABINDRANATH TAGORE INTERNATIONAL AWARD (Marc 2022).


No comments :

Post a Comment