Monday, May 1, 2023

KATARZYNA DOMINIK


 

Halfway To A Kiss

 

In the moment embroidered with silence

at the edge of the day

lips wander

half a kiss

to taste love

 

Chamomile petal

between the lines

crowned with the epilogue

of anthology of passions

 

Wpół do pocałunku

 

W chwili haftowanej ciszą

na krawędzi dnia

usta wędrują

wpół do pocałunku

by poczuć smak miłości

 

Płatek rumianku

między wersami

uwieńczył epilog

antologii namiętności

__________

 

 

***

 

with a country of life

without a ticket

 

And so I run like a rainbow

with the lightness of the wind

towards dreams

with the annotation:

for the implementation

___________

 

***

 

krajem życia

bez biletu

z lekkością wiatru

mknę łukiem tęczy

w stronę marzeń

z adnotacją:

do realizacji

 

***

 

wonderful dawn

immersed in the fragrance

of wild flowers

glowed up with cotillions of colors

 

the joyful thought of the Lord

vibrates on the strings of the sun

flowing on surface of brook

And in the aurora

to write a letter

to the words

Of the morning prayers

____

 

cudowny świt

zatopiony w zapachu

polnych kwiatów

rozbłysnął kotylionami barw

 

radosna myśl Boga

drga na strunach słońca

płynących taflą ruczaju

zorzy by napisać list

do słów

modlitwy poranka

 

© Kasia Dominik

 

KATARZYNA DOMINIK

 

KATARZYNA DOMINIK: Born in 1982. Historian, graduate of doctoral studies, publicist, writer, poet. Laureate of literary, poetic and photographic competitions. A propagator and an ambassador of the DKMS Base of Stem Cell Donors Poland as well as an animator of local culture and a promoter of regional tradition. An activist of the Association of former Bone Marrow Transplantation Patients in Katowice, the Foundation “Lokujmy w Dobro” (Let's invest in Good), the Association of Polish Authors O/Warszawa II (Warsaw) and the John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, as well as a co-founder and a member of the Tilia Literary Association and a member of the "Rubikon" Literary Club. Publications in numerous poetry magazines. A historian by profession, but a writer by passion. An author of numerous scientific and historical publications and fifteen different author's poetry volumes.

 

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka. Laureatka konkursów literackich, poetyckich oraz fotograficznych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz  animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach, Fundacji Lokujmy w Dobro, Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Warszawa II oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, a także współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Literackiego Tilia, członkini Klubu Literackiego „Rubikon”. Publikacje w licznych czasopismach poetyckich. Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Autorka licznych publikacji naukowych i historycznych oraz 15 tomików autorskich.

 

No comments :

Post a Comment