Monday, July 1, 2019

ELIZA SEGIET
ELIZA SEGIET

LABYRINTH

In the vortex of dance,

wandering in the labyrinth of time

she saw

the ephemerality of existence.

Today turns into yesterday

as in the Heraklite river

- fluid, smooth.

Although trees live longer than humans,

slouching between them

one can see the scattered dandelions.

And behind a tall wall of boxwood

there is everything

one cannot go back to.

Every ray of the sun

is a hope for existence,

even though

at some point it will

not allow for a gust of life.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Labirynt

W tanecznym wirze,

ądząc w labiryncie czasu

zobaczyła

efemeryczność istnienia.

Dziś zamienia się na wczoraj

jak w heraklitejskiej rzece

- płynność, płynność.

Choć drzewa żyją dłużej od ludzi,

to snując się między nimi

widać już rozsypane dmuchawce.

A za wysokim murem z bukszpanu

jest wszystko

do czego nie można już wrócić.

Każdy promień słońca

jest nadzieją dla istnienia,

któremu

kiedyś nawet ono

nie pozwoli na poryw życia.

IRRECOVERABLE MOMENT

You cannot swim,

and you drift away.

You cannot fly,

and you fly away.

You cannot walk,

and you walk away.

You are a constant movement,

change,

memory and dream.

It's just that you never return!

Swim back, fly back, come back!

My irrecoverable moment:

try to return

and stay.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Bezpowrotna chwila

Nie umiesz pływać,

a odpływasz.

Nie umiesz latać,

a odlatujesz.

Nie umiesz chodzić,

a odchodzisz.

Jesteś ciągłym ruchem,

zmiennością,

wspomnieniem i marzeniem.

Tylko nigdy nie wracasz!

Przypłyń, przyleć, przyjdź!

Moja bezpowrotna chwilo

spróbuj powrócić

i zostać.
SHROUD

Stripped from the remnants of hope

she understood that the shroud of time

covers with patina

not only the ridges of books,

but sometimes their contents.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Całun

Odarta z resztek nadziei

zrozumiała, że całun czasu

okrywa patyną

nie tylko grzbiety książek,

ale czasami ich treść.


ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Zambia).


No comments :

Post a Comment