Thursday, February 1, 2024

KATARZYNA DOMINIK

 


 

During The Full Moon At Noon

 

A palliative look

I'm feeding an illusory tomorrow

remnants of hope

I want to get up, but

dead body hanging

from rotten bones.

 

God, my God!

Thank you for feeling, though

I should not.

 

Already engraved

my name on the tombstone.

© Kasia Dominik

 

Podczas pełni w południe

 

Paliatywnym spojrzeniem

karmię złudne jutro

resztkami nadziei

Chcę wstać, ale

martwe ciało zwisa

ze spróchniałych kości.

 

Boże mój Boże!

Dziękuję, że czuję, choć

nie powinnam.

 

Już wygrawerowano

moje nazwisko na nagrobku.

 

From Here To Nowhere

 

I don't fall on my cross

against septic thoughts

diversifying love

nor a recession of feelings

at midnight at noon

coupling hatred

 

The heart (to) says:

do not raise golden calves

 

– I don't go for them

I can't love very much

even when you are hungry for tenderness

sucks in the soul

© Kasia Dominik

 

Stąd donikąd

 

Nie padam krzyżem

przed septycznymi myślami

dywersyfikującymi miłość

ani recesją uczuć

o północy w południe

sprzęgającymi nienawiścią

 

Serce (do)powiada:

nie hoduj złotych cielców

 

– Nie garnę się do nich

nie umiem kochać nad wyraz

nawet kiedy głód czułości

ssie w duszy

 

Distributor

 

Reactivates yesterday

a palestory of faded stars

Maybe a lot

it doesn't have to be at all

 

With a pencil in her hair

death for her is

oxytocin for life

 

How else?

© Kasia Dominik

 

Kolporterka 

 

Reaktywuje dzień wczorajszy

palestrą zetlałych gwiazd

Może wiele

nie musi wcale

 

Z ołówkiem we włosach

śmierć dla niej to

oksytocyna dla życia

 

Jakżeby inaczej

KATARZYNA DOMINIK

 

KATARZYNA DOMINIK: Born in 1982. Historian, graduate of doctoral studies, publicist, writer, poet. Laureate of literary, poetic and photographic competitions. A propagator and an ambassador of the DKMS Base of Stem Cell Donors Poland as well as an animator of local culture and a promoter of regional tradition. An activist of the Association of former Bone Marrow Transplantation Patients in Katowice, the Foundation “Lokujmy w Dobro” (Let's invest in Good), the Association of Polish Authors O/Warszawa II (Warsaw) and the John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, as well as a co-founder and a member of the Tilia Literary Association and a member of the "Rubikon" Literary Club. Publications in numerous poetry magazines. A historian by profession, but a writer by passion. An author of numerous scientific and historical publications and fifteen different author's poetry volumes.

 

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka. Laureatka konkursów literackich, poetyckich oraz fotograficznych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz  animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach, Fundacji Lokujmy w Dobro, Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Warszawa II oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, a także współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Literackiego Tilia, członkini Klubu Literackiego „Rubikon”. Publikacje w licznych czasopismach poetyckich. Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Autorka licznych publikacji naukowych i historycznych oraz 15 tomików autorskich.

 


No comments :

Post a Comment