Monday, February 1, 2021

MARIOLA KOKOWSKA

 

MARIOLA KOKOWSKA

 

Alone OnIt’s Own

 

Alone

reading the nature of creation

in tune with the bench of collective distance

in meeting and confusion modes

walks in the dark

The streets of the anatomy of the city,

spilled in the greenery of timelessness

like a river, and this catch of contact

with thought, language,

and the never-ending growth

tireless auri,

pinned to the stagnation of the inhumanity,

that will ease the wind

before it becomes a quieter world

 

SAM NA SAM

Sam na sam

czytanie natury stworzenia

zgrane z ławicą zbiorowego dystansu

w trybach spotkań i zamętu

spacery o zmroku

ulicami odsłon anatomii miasta,

rozlane po zieleńcach bezczasu

jak po rzece, i ten łów kontaktu

z myślą, językiem,

i niekończący się rozrost

niestrudzonych aur,

przypięty do zastoin bezludzia,

który uładzi wiatr

zanim stanie się w świecie ciszej

 

 

Lively Creepers

 

Wrapped by vital creepers

brittle mood scenes

the faces of the eyes at close range

and a grasshopper player playing in the chimney,

they metabolise into a stream

untiring plants after us,

rotated on the veins of life

in the watermark, carbon footprint

 

speak for themselves, when the orangery

steeped in unattainable order

forgotten by peace,

taken in the bracket of the anhydrous stripes

inhabiting the existence,

flame out in the offshoots of the distance

unaware of the scale of the relationship,

when they grow freshly green

finally to us

 

ŻYWOTNE PNĄCZA


Otulone przez żywotne pnącza

kruchych scen nastroju

twarze bacznych oczu na czułą bliskość

i pasikonika grającego w kominie,

metabolizują się w strumień

niestrudzonych roślin po nas,

obrócone na żyłkach dożywalności

w ślad wodny, węglowy

 

mówią same za siebie, gdy oranżeria

pełna nieprzyswajalnego ładu

zapomniana przez spokój,

wzięta w nawias bezkwietnej passy

zasiedlającej byt,

wyłuskuje ogień w odrostach dystansu

nieświadoma skali relacji,

kiedy rozrosną się świeżo zielone

w końcu do nas

 

Golden Clocks

 

Golden clocks of the sun

it is possible to overshadow in the gentle way,

without manifestations of the fremitus

and to soak with clean eye

of waves of heading

behind the foehn blowing in of creating

as far as chips of this lighting

they will hit us

light, as quiet as bats of breath

 

alone brawny with pulse of beings

opened for autocratic moves

in modes of the gravity of the time,

which we will measure off

with falling photons of distant stars

integrated with tribes orfickich of strings

in briskly shoots beings

 

ZŁOTE ZEGARY

Złote zegary słońca

można zacienić w sposób łagodny,

bez objawów drżenia

i namoczyć czystym oczkiem

fal podążania

za nawiewającym fenem tworzenia

aż odłamki tego światła

uderzą w nas

lekkie, ciche jak nietoperze oddechu

 

samorosłe tętnem istot

otwartych na samowładne ruchy

w trybach ciążenia czasu,

który odmierzymy

spadającymi fotonami odległych gwiazd

zrośnięci ze szczepami orfickich strun

w żyworostki istnienia

 

 

 

* * *

Under the black sky of Namibia

he is quietly, calmly

I am looking from the valley of the Phoenix

to bugles, short flashes

of blue lighting

like to adhesive particles of the life

 

of omnipresent glitter

magnetic crystals,

secondary pearls of fawn spectres

unbuttoned above us

with the entire radiation

of opened marshy space

in nuclei of galaxies,

travelling across the Universe

 

***

Pod czarnym niebem Namibii

jest cicho, spokojnie

spoglądam z doliny Feniksa

na dżety, krótkie błyski

niebieskiego światła

jak na przylepne cząstki życia

 

wszechobecnego blasku

magnetyczne kryształki,

wtórne perełki płowych widm

rozpięte nad nami

całym promieniowaniem

otwartej grząskiej przestrzeni

w jądrach galaktyk,

przemierzające Wszechświat

 

MARIOLA KOKOWSKA

 

MARIOLA KOKOWSKA: Polish poet, psychologist, musician, music therapist. Member of the Polish Society of Music therapists (PSMT), Polish Society for Research on Traumatic Stress (PTBST), Union of Writers in Mazovia (ZLM). Author of articles in monographs and scientific journals on psychology, music psychology and music therapy. Co-author of poetry volumes under the patronage of the Association of Polish Authors (SAP/ O. Warszawa II): "Under the elderberry bush written". (2020), "It's Violet (2020), in the International SAP/O. Warsaw Antology - "Van Gogh knew" (2020), in the International Anthology of Fb Group "Satire" - "Quarantine" (2020), "Field Garlands" (2020). Co-author of the poetry anthology "To be a poet" edited by R. Mierzejewski (2020); "Miracle on the Vistula" and "Before and after the war our chronicle" edited by J. Wielogórska (SAP/ O. Żyrardów; " Written heart poems " ed. XV, ed. L. Tkaczyk, Wydawnictwo Astrum (2020); " Animals confession" - Biblioteka Literacka Bezkresu (2020); "Drum of Life, Collection of Poems"(Nov, 25, 2020). Awarded in poetry and art competitions (2016, 2018, 2019, 2020). Winner of several literary competitions (2018, 2019, 2020r.). She published two volumes of poetry: "Portraits in polyphony". (ISBN 978-83-947466-6-7) and "Written in Mazovia". (ISBN 978-83-954668-5-4).

 

No comments :

Post a Comment