Wednesday, June 1, 2022

ELIZA SEGIET

 

 

ELIZA SEGIET

 

Ark

 

We won’t drive away on Great Dipper

– it’s not possible!

We won’t swim away

on still not found Noah’s Ark.

Rescue the future.                             

 

Let the snow and glimmers

of faraway and nearby lands.

Let’s leave the glaciers

– to our descendants

– to the creatures living there

– to our world. Our world!

 

For heaven not to grow silent,

prepare yourself for life

in submission to nature.

Then, for bereavement

there may no longer be time and place.

Right now you still meet people

searching

and those,

who already know whom and how they harm.

By forgetting about others

– we lose ourself.

Translated Ula de B.

 

Arka

 

Nie odjedziemy Wielkim Wozem

– to niemożliwe!

Nie odpłyniemy

wciąż nieodnalezioną Arką Noego.

Ratujmy przyszłość.

 

Dajmy żyć śniegom i blaskom

odległych i bliskich krain.

Zostawmy lodowce

– naszym potomkom

– żyjącym tam stworzeniom

– światu. Naszemu światu!

 

By niebo nie zamilkło,

przygotuj się do życia

z pokorą dla przyrody.

Później na żałobę

może już nie być miejsca i czasu.

Teraz jeszcze spotykasz ludzi

poszukujących

i tych,

którzy już wiedzą komu i jak szkodzą.

Zapominając o innych

– tracimy siebie. 

Gondola

 

To circle in place,

where you can’t stand up next to,

to absorb can now be celebrated.

It’s beauty for the lazy.

 

Waters wrinkled with wind,

peaks halfway covered with snow

viewed from up above,

lure haunting impressions in.

When the expected

delight becomes factualized,

understanding comes in.

From up above, from a gondola,

over which a balloon  towers,

can’t be seen

the traces of toughtlessness.

With each meter of the way back,

arriving closer becomes

the realization of the defeat.

Fields of plastic spread out

– nourishment for dying nature.

Only an awoken human,

with endearment and care

– can stop the earth’s demise.

Translated Ula de B.

 

Gondola

 

Kołować w miejscu,

w którym nie da się stanąć obok,

chłonąć teraz można czcić.

To piękno dla leniwych.

 

Wody pomarszczone wiatrem,

na wpół osłonięte śniegiem szczyty

oglądane z wysokości,

wabią czyhających wrażeń.

Kiedy oczekiwany

zachwyt staje się faktem,

przychodzi zrozumienie.

Z wysokości, z gondoli,

nad którą góruje balon

nie widać

śladów bezmyślności.

Z każdym metrem drogi powrotnej,

przybliżanie staje się

uświadamianiem klęski.

Ścielą się łany plastiku

  pokarmu dla umierającej przyrody.

Tylko przebudzony człowiek,

pieszczotą i dbałością

 – może zatrzymać śmierć ziemi.

 

Chaos

 

We wound places,

which we should tend to.

It’s not enough for us to destroy air, water,

we managed to anchor to the heaven’s vault,

from space debris

to create a horseless chariot.

Circling the orbit

– not for delighting

– but to threaten.

 

Don’t we all experience

effects of human’s thoughtlessness?

 

It’s time to take reign over chaos

on Earth and in Heaven.

Some persons are privy to

the ozone hole also being a human’s creation,

there are few who know,

that it’s time to say

– STOP!

Translated Ula de B.

 

Chaos

 

Okaleczamy miejsca,

które powinniśmy pielęgnować.

Mało nam niszczenia powietrza, wody,

udało nam się zakotwiczyć na nieboskłonie,

z kosmicznych śmieci

stworzyć bezkonny rydwan.

Krąży po orbicie

– nie po, to by zachwycać

– lecz by zagrażać.

 

Nie wszyscy odczuwamy

efekty człowieczej bezmyślności? 

 

Pora zapanować nad chaosem

na Ziemi i w Niebie.

Niektórzy są wtajemniczeni w to,

że dziura ozonowa też jest dziełem człowieka,

mało jest takich, którzy wiedzą,

że pora powiedzieć

– STOP!

 

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy at Jagiellonian University (Poland). Received Global Literature Guardian Award – from Motivational Strips, World Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) 2018. Nominated for the Pushcart Prize 2019 and 2021. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020,  International Award Paragon of Hope (2020), World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021, World Award Premiul Fănuș Neagu 2021.   Finalist Golden Aster Book World Literary Prize 2020. Finalist International Competition Mili Dueli 2020. At the international Festival of Poetry CAMPIONATO MONDIALE DI POESIA (2021/2022) she won the title of vice-champion of the world. Award BHARAT RATNA RABINDRANATH TAGORE INTERNATIONAL AWARD (2022).

 


No comments :

Post a Comment