Wednesday, November 1, 2023

KATARZYNA DOMINIK

 


Why Run?

 

Internal calm

more important than emotions

is in everyone's heart

just too deep for some

and they can't

bring it out

 

They prefer to get off the train

for fear of too much

speed

and wither slowly

 

Po co pędzić?

 

Wewnętrzny spokój

ważniejszy niż emocje

tkwi w sercu każdego

tylko u niektórych zbyt głęboko

i nie potrafią

go wydobyć

 

Wolą wysiąść z pociągu

w obawie przed zbytnią

prędkością

i więdnąć powoli

 

Hermitage

 

I like it in small doses

life of a hermit

in larger doses

extreme of uncertainty

 

Divided into smaller parts

trial and error method

I'm looking for a dominant

adding two and two

 

and doesn't want to leave

from a zero-one system

which leads me to the downside

 

Eremitka

 

Lubię w małych dawkach

życie pustelnika

w większych dozuję

ekstremum niepewności

 

Rozpisana na części pomniejsze

metodą prób i błędów

szukam dominanty

dodając dwa do dwóch

 

i jakoś nie chce wyjść

z systemu zero-jedynkowego

który skłania mnie ku minusowi

 

Each Other In Private

 

That and this, I think

petrified as if, as never, as always,

when from under your feet, above your head, from the side, from behind

a shadow of supposition emerges,

that the moth in the beautiful butterfly will wake up.

 

The waters and seas and oceans parted before the light,

a whole ramp of headlights blinding the albatross moth,

when an old man with a long gray beard was walking in front of him with a cane

one and the other sunrise-sunset of the day

giving birth to night and night giving birth to day.

 

And the zenith, and the full moon

on the contrary - secondary

completed the clock cycle.

Kasia Dominik ©

 

Nawzajem na osobności

 

Tamto i to, tak myślę,

skamieniało, jak gdyby, jak nigdy, jak zawsze,

kiedy spod nóg, znad głowy, z boku, z tyłu

wyłania się cień przypuszczenia,

że ćma w pięknym motylu się zbudzi.

 

Rozstąpiły się wody i morza, i oceany przed światłem,

całą rampą reflektorów oślepiających oćmę albatrosa,

kiedy z długą, siwą brodą starzec szedł o lasce naprzeciw

jednemu a drugiemu wschodowi – zachodowi dnia

rodzącego noc i nocy, która powiła dzień.

 

I zenit, i pełnia

wprost przeciwnie – wtórnie

zamknęły cykl zegara.

 

 

KATARZYNA DOMINIK

 

KATARZYNA DOMINIK: Born in 1982. Historian, graduate of doctoral studies, publicist, writer, poet. Laureate of literary, poetic and photographic competitions. A propagator and an ambassador of the DKMS Base of Stem Cell Donors Poland as well as an animator of local culture and a promoter of regional tradition. An activist of the Association of former Bone Marrow Transplantation Patients in Katowice, the Foundation “Lokujmy w Dobro” (Let's invest in Good), the Association of Polish Authors O/Warszawa II (Warsaw) and the John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, as well as a co-founder and a member of the Tilia Literary Association and a member of the "Rubikon" Literary Club. Publications in numerous poetry magazines. A historian by profession, but a writer by passion. An author of numerous scientific and historical publications and fifteen different author's poetry volumes.

 

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka. Laureatka konkursów literackich, poetyckich oraz fotograficznych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz  animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach, Fundacji Lokujmy w Dobro, Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Warszawa II oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, a także współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Literackiego Tilia, członkini Klubu Literackiego „Rubikon”. Publikacje w licznych czasopismach poetyckich. Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Autorka licznych publikacji naukowych i historycznych oraz 15 tomików autorskich.

 


No comments :

Post a Comment