Friday, December 1, 2023

KATARZYNA DOMINIK

 Self-Reflection

 

Internal calm

more important than emotions

lies in everyone's heart

only in some cases it is too deep

and they can't

bring it out

 

They prefer to get off the train

for fear of too much

speed

and wither slowly

 

Autorefleksja

 

Wewnętrzny spokój

ważniejszy niż emocje

tkwi w sercu każdego

tylko u niektórych zbyt głęboko

i nie potrafią

go wydobyć

 

Wolą wysiąść z pociągu

w obawie przed zbytnią

prędkością

i więdnąć powoli

 

Loneliness

 

A lonely place on a park bench

dawn brings the trees to life

you can smell the wind

 

she rested there years ago

unseen youth

 

she lost several springs and more autumns

before she passed away forty full moons lighter

 

Today she is gone

she was probably late

east: blooms with petals

soaked in the pond

dry from unshed tears

 

Samotność

 

Na ławce w parku samotne miejsce

jutrznia budzi drzewa do życia

czuć zapach wiatru

 

przed laty odpoczywała tam

niedozobaczona młodość

 

straciła kilka wiosen i więcej jesieni

nim odeszła lżejsza o czterdzieści pełni

 

Dziś już jej nie ma

pewnie spóźniła się na czas

wschodu: rozkwita płatkami

zamoczonymi w sadzawce

suchej od niewylanych łez

 

No Different

 

I put a period

fourth and fifth time.

I look at the card

the pen is bleeding.

 

I don't feel burdened anymore

 

thinks.

 

Nie inaczej

 

Wstawiam kropkę

czwarty i piąty raz.

Spoglądam na kartkę,

pióro krwawi.

 

Już nie czuję ciężaru

myśli.

 

 

KATARZYNA DOMINIK

 

KATARZYNA DOMINIK: Born in 1982. Historian, graduate of doctoral studies, publicist, writer, poet. Laureate of literary, poetic and photographic competitions. A propagator and an ambassador of the DKMS Base of Stem Cell Donors Poland as well as an animator of local culture and a promoter of regional tradition. An activist of the Association of former Bone Marrow Transplantation Patients in Katowice, the Foundation “Lokujmy w Dobro” (Let's invest in Good), the Association of Polish Authors O/Warszawa II (Warsaw) and the John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, as well as a co-founder and a member of the Tilia Literary Association and a member of the "Rubikon" Literary Club. Publications in numerous poetry magazines. A historian by profession, but a writer by passion. An author of numerous scientific and historical publications and fifteen different author's poetry volumes.

 

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka. Laureatka konkursów literackich, poetyckich oraz fotograficznych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz  animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach, Fundacji Lokujmy w Dobro, Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Warszawa II oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, a także współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Literackiego Tilia, członkini Klubu Literackiego „Rubikon”. Publikacje w licznych czasopismach poetyckich. Z zawodu historyk, ale z zamiłowania pisarka. Autorka licznych publikacji naukowych i historycznych oraz 15 tomików autorskich.

 


No comments :

Post a Comment